รัฐบาลชวนผู้เชี่ยวชาญเอกชน 10 สาขาอาชีพร่วมเป็น "ครูพิเศษ" ผลิตคนป้อน "อีอีซี"

"รัฐบาล" ชวน บุคลากรภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ 10 สาขาอาชีพ ร่วมเป็น "ครูพิเศษ" ผลิตคนป้อน "อีอีซี" หวัง เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศ "นายก" ย้ำ ผู้เรียนยุคใหม่ ควรคำนึงสาขาที่เรียนให้สอดคล้องความต้องการตลาด

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.61 พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. แนะนำกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รวบรวมครูพิเศษ โดยบูรณาการภารกิจผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ด้วยการนำร่องในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC
ทั้งนี้ นายกฯ เน้นย้ำว่า ที่ผ่านมาสถานศึกษาหลายแห่งทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เริ่มสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการแล้วหลายแห่ง เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการแล้ว แต่ยังมีลักษณะต่างคนต่างทำ 

รัฐบาลชวนผู้เชี่ยวชาญเอกชน 10 สาขาอาชีพร่วมเป็นพล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า โดยจากนี้จะให้หน่วยงานรัฐบันทึกข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบของ Big Data ทั้งในด้านวิชาการและทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางให้สถานศึกษาทั่วประเทศสามารถเข้าถึงบุคคลเหล่านี้ในฐานะครูพิเศษได้อย่างทั่วถึง โดยตั้งเป้าหมายให้ได้ 500 คน ภายในปีนี้
ดังนั้น รัฐบาลจึงขอเชิญชวนบุคลากรในภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญใน 10 สาขา อุตสาหกรรมเป้าหมาย และสาขาวิชาชีพอื่น ที่จำเป็นต่อการพัฒนาพื้นที่ EEC ร่วมกันเข้ามาเป็นครูพิเศษ เพื่อร่วมกันผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพเข้าสู่สถานประกอบการ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

รัฐบาลชวนผู้เชี่ยวชาญเอกชน 10 สาขาอาชีพร่วมเป็น"นายกฯ กล่าวว่า ผู้เรียนยุคใหม่ควรคำนึงถึงการเลือกสาขาวิชาเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะสาขาที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของประเทศ เพื่อให้มีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคง และยังช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย" พล.ท.สรรเสริญ กล่าว