ดุสิตโพล-ปชช.ส่วนใหญ่กังวลปลดล็อกการเมืองทะเลาะ-ใส่ร้าย-สาดโคลนกัน

จากที่ คสช. จะคลายล็อคพรรคการเมืองเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้บางส่วน ส่งผลให้พรรคการเมืองต่างๆ ออกมาเคลื่อนไหว วิพากษ์วิจารณ์กับคำสั่งดังกล่าว เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน

ดุสิตโพล-ปชช.ส่วนใหญ่กังวลปลดล็อกการเมืองทะเลาะ-ใส่ร้าย-สาดโคลนกัน


"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,033 คน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561 สรุปผลได้ ดังนี้
1. เรื่องที่ประชาชนวิตกกังวล ถ้ามีการ "ปลดล็อค" "คลายล็อค" ทางการเมือง ณ วันนี้ เรื่องที่วิตกกังวล ถ้ามีการ "ปลดล็อค"1. เกิดความขัดแย้ง บ้านเมืองวุ่นวาย 48.96% 2. กลุ่มต่าง ๆ ออกมาเคลื่อนไหว ชุมนุม ประท้วง 35.76% 3. มีการหาเสียงรุนแรง โจมตีกันไปมา 25.35% 4. คนฝ่าฝืนและไม่เคารพกฎหมาย 22.05% 5. รัฐบาลควบคุมดูแลสถานการณ์ลำบาก 17.19%

ดุสิตโพล-ปชช.ส่วนใหญ่กังวลปลดล็อกการเมืองทะเลาะ-ใส่ร้าย-สาดโคลนกัน
เรื่องที่วิตกกังวล ถ้ามีการ "คลายล็อค" 1.การทะเลาะเบาะแว้ง ใส่ร้าย สาดโคลนกัน 50.67%2.มีการคัดค้าน จัดกิจกรรมไม่เหมาะสม 31.39%3.คสช.ไม่ให้ทำกิจกรรมทางการเมือง ปิดกั้น 30.49%4.พรรคการเมืองทำงานได้ไม่เต็มที่ 27.35% 5.พรรคการเมืองเรียกร้องให้ปลดล็อค 21.97%2. เรื่องใด? ที่ประชาชนคิดว่า "ควรคลายล็อค" ที่เรื่องที่ควร "คลายล็อค" 1.กำหนดนโยบายหาเสียงที่ชัดเจน 41.57% 2.มีการคัดเลือกผู้ที่จะลงสมัครเลือกตั้ง 40.18% 3.ให้พรรคการเมืองเลือกหัวหน้าพรรคได้ 27.02% 4.หาเสียงทางโซเชียลได้ 17.09% 5.กำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน แบ่งเขตเลือกตั้ง 13.86%และ "ยังไม่ควรคลายล็อค" ทางการเมือง1.อภิปราย หาเสียงในที่สาธารณะขนาดใหญ่ 39.66%2.จัดประชุมพรรค ชุมนุมทางการเมือง 36.21%3.จัดกิจกรรมลงพื้นที่ พบปะประชาชน 24.13%3.สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรจะดำเนินการอย่างไร? 


ดุสิตโพล-ปชช.ส่วนใหญ่กังวลปลดล็อกการเมืองทะเลาะ-ใส่ร้าย-สาดโคลนกันอันดับ 1 "ปลดล็อค"ทางการเมืองให้ดำเนินการโดยอิสระ 46.33% เพราะเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ช่วยให้บรรยากาศทางการเมืองดีขึ้น พรรคการเมืองมีเวลาในการเตรียมตัวก่อนการเลือกตั้ง ฯลฯ อันดับ 2 "คลายล็อค"ทางการเมือง แต่ยังไม่ควรปลดล็อคทั้งหมด 35.26% เพราะให้พรรคการเมืองจัดกิจกรรมได้บางส่วน ป้องกันไม่ให้บ้านเมืองวุ่นวาย เกิดความขัดแย้ง ยังสามารถควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองได้ ฯลฯ อันดับ 3 ยังไม่ควรปลดล็อคและคลายล็อคทางการเมือง 18.41% เพราะอาจเกิดการชุมนุมเคลื่อนไหวรุนแรง การเมืองไทยมีแต่ทะเลาะเบาะแว้ง ทำให้บ้านเมืองย่ำแย่ อยากให้แก้ปัญหาปากท้องประชาชนก่อน ฯลฯ
ดุสิตโพล-ปชช.ส่วนใหญ่กังวลปลดล็อกการเมืองทะเลาะ-ใส่ร้าย-สาดโคลนกัน