โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารประจำปี 61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณประจำปี 2561 จำนวน 935 ตำแหน่ง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระราชโองการแต่งตั้งโยกย้ายทหารประจำปี 2561 จำนวน 935 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
สำหรับรายชื่อและตำแหน่งที่น่าสนใจ อาทิ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

-พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม
ส่วนรองปลัดกระทรวงกลาโหม ชุดใหม่ประกอบด้วย

-พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิทธิ์ตา (ตำแหน่งเดิม คือ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม)

-พลเอก วิชัย แชจอหอ (ตำแหน่งเดิม คือ รองเสนาธิการทหาร)

-พลเรือเอก พิเชษฐ ตานะเศรษฐ (ตำแหน่งเดิม คือ เสนาธิการทหารเรือ)

-พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท (ตำแหน่งเดิม คือ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ)


กองบัญชาการกองทัพไทย

-พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุดส่วนรองผู้บัญชาการทหารสผุงสุด ประกอบด้วย

-พลเอก บัณฑิตย์ บุณยปาน (ตำแหน่งเดิม คือ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง)

-พลเอก วีรชัย อินทุโศภน (ตำแหน่งเดิม คือ ผู้ช่วยบัญชาการทหารบก)

-พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ (ตำแหน่งเดิม คือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ)

-พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม (ตำแหน่งเดิม คือ เสนาธิการทหารอากาศ)
-พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองเสนาธิการทหาร ขึ้นเป็น เสนาธิการทหาร

-พลโท ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.) เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.)ส่วนกองทัพบก ทั้ง 5 เสือ ไม่ผิดคาดจากที่เคยออกข่าวก่อนหน้านี้ โดย

-พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ขึ้นเป็น ผู้บัญชาการทหารบก

-พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ขยับขึ้นเป็น รองผู้บัญชาการทหารบก

-(2 คน) พลโท กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 และ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ขยับขึ้นเป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
-พลโท ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสนาธิการทหารบก


-พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพน้อยที่ 4 เป็น แม่ทัพภาคที่ 4


-พลตรี ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น แม่ทัพภาคที่ 1


-(งานถ้ำหลวง) พลตรี ฉลองชัย ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพภาคที่ 3


-(งานถ้ำหลวง) พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 37 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3


-(ทีมโฆษก คสช.) พลตรี ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ขึ้นเป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์


-พันเอก ฐกัด หลอดศิริ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9


-พันเอก ธราพงษ์ มะละคำ เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11

กองทัพเรือ ไม่ผิดคาดเช่นกัน โดย

-พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ


-พลเรือโท เดชดล ภู่สาระ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ


กองทัพอากาศ ก็ตามคาด

-พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน (ดิษ-ยะ-สะ-ริน) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ


-พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ


-พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย โฆษกกองทัพอากาศ และรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ


ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารประจำปี 61

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารประจำปี 61

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารประจำปี 61

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารประจำปี 61

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารประจำปี 61