ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เจ้าคณะจังหวัดมอบทุนการศึกษา 385 ทุน พร้อมร่วมอธิษฐานจิตส่งพลังช่วยเด็ก 13 คน(มีคลิป)

618 1

ที่หอประชุมวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ได้เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษา จำนวน 385 ทุน ประกอบด้วยพระภิกษุสามเณร 82 รูป นักเรียนนิสิตนักศึกษา 313 ทุน รวมเป็น 385 ทุน

โดยก่อนมอบทุนนั้นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนสุธี ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน 13 คนที่ติดอยู่ในถ้ำจังหวัดให้กับพระภิกษุสามเณรและนักเรียนนิสิตนักศึกษาพร้อมทั้งญาติโยมที่มาร่วมในการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ ได้ร่วมกันตั้งจิตอธิฐานส่งพลังจิตไปช่วยให้เด็กทั้ง 13 คนปลอดภัยด้วยการลับตานั่งอธิฐานจิตขอให้เด็กทั้ง 13 คนแคล้วคลาดและปลอดภัยกลับมาสู่อ้อมกอดบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นเวลา 3 นาที่

วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาบาลีซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และเพื่อต้องการสนับสนุนนักเรียนนิสิตนักศึกษา ทั้งหลาย ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนดีแต่มีทุน การศึกษาไม่เพียงพอ จะได้ใช้ทุนส่วนนี้ศึกษาวิชาความรู้เท่าที่จำเป็นได้ตามความสามารถของตนเพื่อจะได้นำความรู้นั้นไปเป็นหลักพัฒนาและดำเนินชีวิต ของคนต่อไป

การศึกษาคือการสร้างคนให้มีความรู้มีความสามารถมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงามมีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคมมีความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพได้การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงามทั้งทางปัญญาจิตใจร่างกายและสังคมมีจิตสำนึกและคุณธรรมรู้ว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำช่วยให้ผู้ได้รับการศึกษามีคุณภาพดีและใช้ความรู้ที่ได้รับไปดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ผู้ที่ได้รับการศึกษานอกจากจะสามารถพัฒนาตนเองแล้ว ยังส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศได้ด้วย การศึกษาจึงเป็นความจำเป็นของชีวิตอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากความจำเป็นในเรื่องปัจจัย 4 เครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรค แล้วการศึกษาจึงเป็นปัจจัย 5 ของชีวิตเป็นปัจจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาทุกๆด้านของชีวิตและเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของชีวิตในโลกที่มีกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วการศึกษาจึงมีความสำคัญและความจำเป็นมากสำหรับทุกคนเมื่อได้ศึกษาแล้วจะได้นำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปเพราะการศึกษานั้นไม่ว่าจะเป็น ทางคดีโลกหรือคดีธรรมก็ตามล้วนเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่การศึกษาจะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องมีทุนทรัพย์พร้อมทั้งผู้สนับสนุนส่งเสริมด้วย


ซึ่งทุนส่วนหนึ่ง เป็นของพระเดชพระคุณเองอีกส่วนหนึ่งเป็นของพระผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่เห็นความสำคัญของทุนการศึกษาและอีกส่วนหนึ่ง ได้จากเงินโปรยทานที่ญาติโยมนำโปรยรอบโบสถ์เพื่อบรรพชาอุปสมบทได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้เพื่อเป็นทุนการศึกษานี้ในปี 2561

เรื่องโดย อนันต์ วิจิตรประชา | ภาพโดย พงศธรรศ รุจิพุฒธันยพัต
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend