ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ร.ร.บ้านท่าลาด ปลุกกระแสต่อต้านยาเสพติด เยาวชนรณรงค์ร่วม 2 จว. (หนองบัวลำภู-ขอนแก่น)

8.48K 26
ร.ร.บ้านท่าลาด ปลุกกระแสต่อต้านยาเสพติดเยาวชนรณรงค์ร่วม 2 จว. (หนองบัวลำภู-ขอนแก่น)

" มติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน 2530 กำหนดให้วันที่ 26มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน"

โรงเรียนบ้านท่าลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ภายใต้คำขวัญ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก"  ซึ่งกำหนดขึ้นโดยมีกรอบแนวคิด เพื่อให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันทำความดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เน้นสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อต้องการให้ผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน-ชุมชน ลดลง โดยมีกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน-ชุมชน

กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการบูรณาการโครงการเสริมสร้างค่านิยม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำในชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน จาก 2 จังหวัดได้แก่ บ้านท่าลาด บ้านใหม่ท่าลาด และบ้านโนนสะอาด ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู และผู้นำและผู้ปกครองจากหมู่บ้านเกาะกุดหิน ตำบลหว้าทอง จังหวัดขอนแก่น  นอกจากนี้ยังมีภาคีเครือข่ายสำคัญ ได้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสัง  กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอโนนสัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลาด เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มจากการเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ 

โดยมีนายสุรชาติ ชัยทองดี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอโนนสัง ประธานในพิธี เป็นผู้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้น จ.ส.อ. สราวุฒิ กรวยสวัสดิ์  หัวหน้ากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอโนนสัง  เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด  และนางอมรรัตน์ เสติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลาด พร้อมด้วยคณะอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) นำนักเรียนพร้อมขบวนแฟนซีและป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เดินรอบชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้เกิดความตระหนักเป็นพลังร่วมไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 

นางวลักขณา  สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาด ได้กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของนักเรียนในครั้งนี้ เป็นการนำผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อสารถึงโทษภัยของยาเสพติด และแนวคิดที่จะร่วมกันป้องกันปัญหา จัดเป็นนิทรรศการแล้วนำออกเผยแพร่สู่ชุมชน โดยเฉพาะชิ้นงานของนักเรียนชั้นอนุบาลเกิดจากการบ้านที่ครูมอบหมายให้ผู้ปกครองร่วมกันทำกับเด็ก และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าลาดอีกส่วนหนึ่งเดินทางมาจากเกาะกุดหิน จังหวัดขอนแก่น จึงถือว่าการดำเนินการครั้งนี้ มีประโยชน์ถึงประชาชนขยายผลถึงทั้งขอนแก่นและหนองบัวลำภู


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend