"นายกฯ" สั่งแก้ระเบียบซ้ำซ้อน ขับเคลื่อนประเทศ

การประชุมคณะกรรมการยุทศาสตร์ชาติ ที่ประชุมได้มอบหมาย 'กอบศักดิ์ ภูตระกูล' เร่งแก้กฎระเบียบซ้ำซ้อน อำนวยความสะดวกประชาชนและนักลงทุน

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 2 / 2561 โดยประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กอบศักดิ์ ภูตระกูล เร่งดำเนินโครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถทำได้ทันทีกว่า 30 เรื่อง ปรับแก้กฎหมายใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประมาณ 80 ฉบับ และโครงการสำคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ (Flagship) ประมาณ 110 เรื่อง

"นายกฯ" สั่งแก้ระเบียบซ้ำซ้อน ขับเคลื่อนประเทศ


ทั้งนี้เพื่อให้ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานในภูมิภาคใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ยกเลิกข้อบังคับไม่ได้ใช้จริง เพื่ออำนวยความสะดวกนักลงทุนและประชาชน