ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

นายกฯ ย้ำปฏิรูปตำรวจต้องเน้น 6 เรื่องสำคัญ

3.88K 454
นายกฯ ย้ำปฏิรูปตำรวจต้องเน้น 6 เรื่องสำคัญ

"บิ๊กตู่" นั่งประธานประชุมคณะกรรมการยุทศาสตร์ชาติ เห็นชอบหลักการร่างยุทธศาสตร์ชาติ 6 คณะ ย้ำปฏิรูปตำรวจ ต้องเน้น 6 เรื่องสำคัญ

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรางานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2561 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบหลักการการจัดทำ รูปแบบ และเค้าโครงของแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเห็นควรให้มีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี แบ่งช่วงเวลาการพัฒนาเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 10 ปี และควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง ให้ระบุแผนงานที่สำคัญ ที่จำเป็นต้องดำเนินการตามแผนแม่บท ทั้งนี้ไม่ต้องระบุงบประมาณของแผนงาน การดำเนินการต่างๆ ที่ปรากฏในแผนแม่บท ยกเว้นในเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องดำเนินการตามแผนแม่บท ให้มีการระบุกรอบงบประมาณเบื้องต้น และได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะใช้ในการเตรียมการจัดทำแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการร่างยุทธศาสตร์ชาติ ที่จัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะ โดยที่ประชุมยังได้มีการเสนอให้ปรับปรุงรายละเอียดของเนื้อหาในยุทธศาสตร์ชาติ ความแตกต่างและความทับซ้อนกันระหว่างยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน โดยให้นำเสนอต่อประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบในนามคณะกรรมการฯ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป


นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อผลการดำเนินการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ว่าการปฏิรูปควรให้ความสำคัญกับความต้องการของประชาชนและประเทศ ใน 6 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1.โครงสร้างองค์กรและการถ่ายโอนภารกิจบางส่วน 2.การปรับปรุงด้านการสอบสวนเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น 3.ระบบแต่งตั้งโยกย้าย และการร้องเรียนที่เป็นธรรม 4.ความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 5.มาตรฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ และ 6.ระบบสวัสดิการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้มอบหมายคณะกรรมการพิเศษพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ... รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการดำเนินการต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย ทำเนียบรัฐบาล
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend