ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

16.71K 16
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

๑๐ เมษายน ๖๑ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ (เมษายน ๒๕๖๐) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรซึ่งรับราชการ มาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น จํานวน ๘,๐๒๒ ราย ดังนี้

สํานักงานรัฐมนตรี

๑. ว่าที่พันเอกหญิง สุมนา เชิดชูวิมลกิจ เป็น พันเอกหญิง๒. ว่าที่พันเอกหญิง สุธิดา บุญเป็นนิมิต เป็น พันเอกหญิง

ทั้ง ๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

๓. ว่าที่นาวาเอกหญิง เกศสุดา โยธิกุล เป็น นาวาเอกหญิง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

๔. ว่าที่พันตรีหญิง กัลยา หาดนิล เป็น พันตรีหญิง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

๕. ว่าที่เรือเอก พงศ์พันธุ์ สว่างอารมณ์ เป็น เรือเอก๖. ว่าที่เรือเอก อธิบดี ห้องดอกไม้ เป็น เรือเอกทั้ง ๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๗. ว่าที่ร้อยเอกหญิง สาริศา เสริมศิริมงคล เป็น ร้อยเอกหญิง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

๘. ว่าที่ร้อยโท ศักดิ์มงคล นิลวัน เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๙. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทัตพร กล่อมเดช เป็น ร้อยตรีหญิง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

สํานักงานปลัดกระทรวง๑๐. ว่าที่พันเอก อนุสรณ์ ทับประเสริฐ เป็น พันเอก

๑๑. ว่าที่พันเอก นนทวัธ สงบจิตร เป็น พันเอก

๑๒. ว่าที่พันเอก อนุชา เจียมจรรยา เป็น พันเอก

๑๓. ว่าที่พันเอก สมรัชต สัมมาคาม เป็น พันเอก

๑๔. ว่าที่พันเอก อมรพงศ์ ศรีสุขวงษ์ เป็น พันเอก

๑๕. ว่าที่พันเอก กานตวีร์ โชครัตนชัย เป็น พันเอก

๑๖. ว่าที่พันเอก ดิษพงศ์ ผดุงรัตน์ เป็น พันเอก

๑๗. ว่าที่พันเอก สมอาจ ดีเส็ง เป็น พันเอก

๑๘. ว่าที่พันเอก สมยศ ฉายศรีศิริ เป็น พันเอก

๑๙. ว่าที่พันเอก ไชโย หู้เต็ม เป็น พันเอก

๒๐. ว่าที่พันเอก อิทธิพัทธิ์ สร้อยสังวาลย์ เป็น พันเอก

๒๑. ว่าที่พันเอก ฐิติวัฒน์ ทินราช เป็น พันเอก

๒๒. ว่าที่พันเอก ทวี ปานโต เป็น พันเอก

ทั้ง ๑๓ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

อ่านต่อได้ที่นี่


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend