ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 29

15.81K 31
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 29

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ ๒๙ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ (๓๗) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "(๓๗) ยาจําพวกซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides) ยกเว้น
ก. ที่ประกาศเป็นยาควบคุมพิเศษ"


ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ (๓๘) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(๓๘) ยาจําพวกปฏิชีวนะ (Antibiotics) ยกเว้น
ก. สําหรับใช้เฉพาะที่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงยาจําพวกเพนิซิลลิน
ข. ที่ประกาศเป็นยาควบคุมพิเศษ"


ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ (๔๒) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย
ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(๔๒) ยาจําพวกป้องกันและรักษามาลาเรีย (Antimalarial drugs)"


ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์