ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

โยก อธิบดีกรมชลฯ นั่งผอ.สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแห่งชาต ดัน ทองเปลว ขึ้นแทน

3.80K 250
โยก อธิบดีกรมชลฯ นั่งผอ.สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแห่งชาต ดัน ทองเปลว ขึ้นแทน

วันนี้ (22พ.ย.2560) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง มีรายละเอียดระบุว่า

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตลอดจนการปฏิรูป ระบบชลประทานของประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง และช่วยราชการในตำแหน่ง เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน และให้ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยให้เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ที่มีฐานะเป็นกรมในสำนักนายกรัฐมนตรี และอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ข้อ ๒ ให้ นายทองเปลว กองจันทร์ พ้นจากตำแหน่ง รองอธิบดีกรมชลประทาน และให้ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน ข้อ ๓ ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ ข้อ ๔ ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง หรือพ้นจากตำแหน่ง ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ข้าราชการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ หยุดปฏิบัติหน้าที่เดิม และไปช่วยราชการ ในตำแหน่งใหม่ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไปจนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ข้อ ๕ ในกรณีที่เห็นสมควร นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี อาจเสนอให้คณะรักษา ความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้ ข้อ ๖ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend