ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

มอบปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัยรุ่นแรกโรงเรียนผู้สูงอายุวังน้ำเย็น

3.73K 12
มอบปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัยรุ่นแรกโรงเรียนผู้สูงอายุวังน้ำเย็น

สระแก้ว - "แก่กว่านี้ก็เรียนได้" !! มอบปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย รุ่นแรก โรงเรียนผู้สูงอายุ ทม.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว หลังจับมือ ม.บูรพา พัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่น

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ได้มีพิธีเปิดโครงการมหกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น และกิจกรรมพิธีมอบปริญญาชีวิต ผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นายปราชญา อุ่นเพ็ชรวรากร นายอำเภอวังน้ำเย็น เป็นประธาน นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น นายอำนวย ทงก๊ก ประธานสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นฯ ครู นักเรียน และตัวแทนหน่วยงานราชการ กรรมการสถานศึกษา และญาติของผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น กล่าวว่า ปัจจุบันเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตร ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน โดยเป็นการเรียนภาคทฤษฎี 2 ปี และภาคทำภูมิปัญญาศึกษา 6 เดือน โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพา สนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อให้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่น โดยการเรียนการสอนสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน คือ ให้ความรู้ และดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมให้มีจิตอาสา และเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียน สุขภาพดี มีภูมิปัญญา พร้อมจิตอาสาพัฒนาสังคม

นายวันชัย กล่าวอีกว่า นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การศึกษาตามหลักสูตรคือ มาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทำแบบทดสอบ รายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และทำภูมิปัญญาศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จำนวนทั้งสิ้น 29 คน เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นจึงได้จัดทำโครงการ มหกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมมอบปริญญาชีวิต และแสดงผลงานของนักเรียนที่สำเร็จหลักสูตร เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและสร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตลอดจนญาติพี่น้องและผู้ร่วมงานด้วย

ด้าน นายปราชญา อุ่นเพ็ชรวรากร นายอำเภอวังน้ำเย็น กล่าวว่า ชื่นชมและยินดีกับทุกท่าน ปัจจุบันประเทศไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งการเรียนการสอนด้านสุขภาพเป็นความรู้ที่สามารถนำไปดูแลตนเอง และบุคคลอื่นได้ ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในตัวเอง และมีคุณค่าต่อส่วนรวมเป็นอย่างมาก ในการดูแลสุขภาพ เป็นการวางรากฐานที่ดี เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน สามารถนำไปช่วยเหลือหมู่บ้าน ชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ มีความสุขกายและสุขใจ มีพลานามัยที่สมบูรณ์ สามารถทำหน้าที่ให้เกิดความมั่นคงและความก้าวหน้าต่อตนเอง ส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังมีการรับมอบใบประกาศนียบัตร ให้โอวาท และกล่าวคำปฏิญาณเสร็จสิ้น ผู้สูงอายุที่จบการศึกษาได้ร่วมกับถ่ายภาพหมู่ ทำกิจกรรมโยนหมวก และถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ญาติพี่น้อง บุตรหลาน โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความตื้นตันใจ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่จบหลักสูตร กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ดีใจมาก ที่ได้เห็นลูกหลานมารวมตัวกันเพื่อแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกัน

คุณตาบัวเรือน คำเพชร อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20 ม.9 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ที่เรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ได้อะไรมากมาย ได้ทั้งความรู้ ภูมิปัญญา นำไปต่อยอดการใช้ชีวิต การดูแลสุขภาพ เพื่อให้เป็นคนแก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ ซึ่งก็มีลูกของคุณตาคอยดูแลในการเดินทางมาเรียนอาทิตย์ละ 1 วัน และเมื่อลูก ๆ ทราบข่าวว่า คุณพ่อจบการศึกษาได้ปริญญาชีวิตตามหลักสูตรของโรงเรียน ลูก ๆ ที่อยู่ต่างจังหวัดก็กลับบ้านมาร่วมกันแสดงความยินดีให้คุณพ่อ ตอนนี้แม้ว่า จะมีดวงตาเหลือเพียงข้างเดียว แต่ก็มีความสุข มีกำลังใจ ไม่ได้รู้สึกท้อแท้กับชีวิตแต่อย่างใด

ส่วน คุณแม่กฤติกา ศุภะกะ อายุ 68 ปี เป็นนักเรียนผู้สูงอายุที่มีผลการเรียนดีเด่น ชาวบ้านวังแดง ต.วังน้ำเย็น ซึ่งเข้าศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นแรก กล่าวว่า ได้รับปริญญาชีวิต เกียรตินิยมอันดับ 1 หลังจากที่ได้เข้าช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนผู้สูงอายุด้วยกัน เป็นคนคอยช่วยตรวจวัดความดัน และด้วยความที่มีลูกสาวเป็นพยาบาล จึงอาสาช่วยกันดูแลสุขภาพของเพื่อร่วมชั้นเรียน มีความสุข และดีใจมาก ที่ได้เรียนจนจบหลักสูตรด้วยความภาคภูมิใจ เมื่อเห็นลูก ๆ หลาน ๆ มาร่วมแสดงความยินดียิ่งตื้นตันใจ นั่นจึงเป็นความสุขอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุอย่างเรา


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend