ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประกันสังคม เร่งออกประกาศกรณีผู้ประกันตนได้รับความเสียหาย จากการเข้ารับบริการทางการแพทย์

20.39K 1.15K
ประกันสังคม เร่งออกประกาศกรณีผู้ประกันตนได้รับความเสียหาย จากการเข้ารับบริการทางการแพทย์

สำนักงานประกันสังคม รับข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ประกันตนทวงถามกรณีได้รับความเสียหายจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ด้านเลขาธิการ สปส. แจง ข้อเรียกร้องอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดจะได้ข้อยุติ หลังการประชุมบอร์ดประกันสังคม 14 พ.ย. 60 นี้

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่นางสาวสุภัทรา นาคะผิว ประธานคณะอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคประชาชน มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ พร้อมตัวแทนผู้ประกันตน ประมาณ 20 คน เข้ายื่นหนังสือเมื่อวันที่ 10 พ.ย.60 โดยมีข้อเรียกร้อง 4 ข้อได้แก่ ข้อ 1 ขอให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการตามมาตรา 63 (7) ค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ประกันตนได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ ซึ่ง สปส. มีการแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ปัจจุบันยังไม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวสำนักงานประกันสังคมได้มีการเร่งดำเนินการนำเรื่องเสนอคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด) ในวันที่ 14 พ.ย. 2560 นี้ หลังจากนั้นจะได้ส่งเรื่องให้กองกฎหมายออกประกาศ ข้อ 2 ขอให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม เช่น การเพิ่มสิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตน ซึ่งเรื่องนี้สำนักงานประกันสังคมขอรับเรื่องไว้เพื่อพิจารณา ข้อ 3 กรณีสำนักงานประกันสังคมมีแนวทางเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นจาก 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท ซึ่งกลุ่มดังกล่าวเห็นด้วยที่จะเพิ่มฐานค่าจ้าง แต่ห่วงผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ต้องรับภาระมากขึ้น สำนักงานประกันสังคมชี้แจงว่า การเก็บเงินเพิ่ม สปส.ต้องฟังความคิดเห็นจากผู้ประกันตน นายจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สาเหตุที่เก็บเพิ่มเนื่องจาก เพิ่มความมั่นคงทางสังคม และผู้ประกันตน เพราะผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย เช่น บำนาญชราภาพ เงินทดแทนการขาดรายได้ เป็นต้น ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 อาจจะมีแนวทางการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร หรือให้ผู้ประกันตนแจ้งมาว่ามีรายได้เท่าไหร่จะให้หักเท่าใด ซึ่งจะตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล และข้อ 4 ขอให้สำนักงานประกันสังคมทบทวนการขยายอายุรับบำนาญชราภาพ จาก 55 ปี เป็น 60 ปี ไม่เห็นด้วยเนื่องจากผู้ประกันตนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีสามารถทำงานได้ไปจนถึงอายุ 60 ปี ซึ่งจะได้ค่าจ้างตามปกติ แต่สำหรับคนที่ออกจากงานก่อน 60 ปี ก็สามารถรับเงินชราภาพได้ จึงขอให้ใช้หลักเกณฑ์เดิม สำนักงานประกันสังคมชี้แจงว่า อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกันตน ผู้มีส่วนได้เสีย และครั้งสุดท้าย จะจัดที่กรุงเทพฯ โดยมีการถ่ายทอดสด ซึ่งจะนำข้อมูลทั้งหมดมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

สำนักงานประกันสังคมยังคงยึดมั่นในหลักการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน และกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์หลักประกันชีวิตให้กับผู้ประกันตน มีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง ตลอดจนได้รับบริการที่ทันสมัย เชื่อถือได้ ทั่วถึง และเป็นธรรม พร้อมทั้งให้การดูแลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับบริการที่ดี และประโยชน์สูงสุดจากประกันสังคม เลขาธิการ สปส. กล่าว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend