ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประยุทธ์" ใช้ ม.44 ปลด "อธิบดีกรมการจัดหางาน"

13.39K 846
ประยุทธ์ ใช้ ม.44 ปลด อธิบดีกรมการจัดหางาน

"ประยุทธ์" ใช้ ม.44 ปลด "วรานนท์ ปิติวรรณ" พ้นอธิบดีกรมจัดหางาน พร้อมตั้ง "อนุรักษ์ ทศรัตน์" นั่งแทน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 48/2560 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง โดยมีเนื้อความระบุว่า โดยที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นสมควรแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง เป็นกรณีพิเศษ อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการกระทรวงแรงงานและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ นายวรานนท์ ปีติวรรณ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน และให้ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน

ข้อ 2 ให้ นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน และให้ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน

ข้อ 3 ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง หรือพ้นจากตำแหน่ง ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ให้ข้าราชการตามข้อ 1 และข้อ 2 ไปช่วยราชการในตำ แหน่งที่ระบุ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 1

และข้อ 2 ข้อ 4 ในกรณีที่เห็นสมควร นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี อาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้ ข้อ 5 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560 ลงชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

-----------


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend