ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ชวนโรงเรียนเปิดโอกาสเด็กตำบล-อำเภอเก่งวิทย์-คณิต

1.20K 111
ชวนโรงเรียนเปิดโอกาสเด็กตำบล-อำเภอเก่งวิทย์-คณิต

สสวท. รับสมัครโรงเรียนร่วมโครงการ"โรงเรียนคุณภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT)" ยกระดับและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 1ต.ค.-30 พ.ย.นี้

         ดร. พรพรรณ  ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า  สสวท. ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการ "โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)" หรือ โรงเรียนคุณภาพ ด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท.  เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีความสามารถและทักษะเพื่อการพัฒนาประเทศสู่Thailand 4.0 โดยในระยะแรกจะส่งเสริมโรงเรียนระดับอำเภอทั้งประถมศึกษาประมาณ 5,000 โรงเรียน และมัธยมศึกษา ประมาณ 1,000 โรงเรียน ให้สามารถพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากลได้ ภายใน 5 ปี คาดว่า พ.ศ. 2564 จะมีโรงเรียนในโครงการ รวม 6,000 โรงเรียน  และในระยะต่อไป สสวท.  จะขยายให้ครอบคลุมโรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงทัดเทียมนานาชาติ และพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล

       เนื่องจาก สสวท. มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู สื่อการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สื่อวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมทั้งหลักสูตรพัฒนาครูพัฒนาผู้บริหารต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางไกล จึงจะระดมเครื่องมือและประสบการณ์ดังกล่าวเพื่อใช้ในโครงการนี้   รวมทั้งพัฒนาสื่อและเครื่องมือใหม่ๆ ตามความต้องการของโรงเรียน  ให้นำไปดึงดูดความสนใจและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เสริมสร้างการปฏิบัติการ ทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่  โดย สสวท. จัดสรรอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็น รวมทั้งมุ่งเน้นวิธีการให้ครูและนักเรียนทำด้วยตัวเอง ส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาการคำนวณ (Computing Science) ทั้งในชั้นเรียนและออนไลน์ ส่งเสริมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียน ส่งเสริมการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสิ่งประดิษฐ์ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ  รวมทั้งการรับรองและยกย่องเชิดชูเกียรติ  นอกจากนั้นจะมีกระบวนการควบคุมคุณภาพแบบ PDCA  เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ผู้บริหาร ครูในโรงเรียนได้รับการพัฒนาเป็นผู้นำวิชาการอย่างต่อเนื่อง และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงทัดเทียมนานาชาติ

          เกณฑ์การประเมินโรงเรียน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพนักเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านคุณภาพครู ด้านการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพมี  4 ระดับ โดยเมื่อผ่านการประเมินแล้วโรงเรียนจะได้รับเครื่องหมายคุณภาพของ สสวท. ได้แก่ ระดับยอดเยี่ยม (World Class Schools) ระดับดีเยี่ยม (Excellent Schools) ระดับดีมาก (Very Good Schools) และระดับก้าวหน้า (Progressive Schools)

       "โครงการนี้มุ่งการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่รายจังหวัด โดยแต่ละจังหวัดต้องบรรจุโครงการฯ ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด สำหรับการบริหารจัดการโครงการ สสวท. จะดำเนินการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด และเครือข่ายในพื้นที่  อาทิ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน  จึงขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจดูรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร และสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู  http://pd.ipst.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน ศกนี้"  ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าว

        ผู้สนใจ สอบถามข้อมูลที่ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู โทร. 0 2392 4021 ต่อ 3202


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend