ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564

ผ่านฉลุยงบฯ 61 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท

783 53
ผ่านฉลุยงบฯ 61 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท

31 ส.ค.60 มีการประชุมสภานิติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท

            ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวรายงานว่า คณะกรรมาธิการได้มีการประชุมพิจารณาพ.ร.บ.จำนวน 65 มาตรา พิจารณา 44 ครั้ง ร่วมกับหน่วยงานและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกองทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้มีการแก้ไขทั้งสิ้น 58 มาตรา และไม่มีคณะกรรมาธิการท่านใดสวนคำแปรญัตติ และไม่มีสมาชิกสนช.เสนอการแปรญัตติ นอกจากนี้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังได้มีการพิจารณาประกอบความเห็นและผลกระทบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบาลได้เสนอรายงานดังกล่าวให้กับสนช.แล้ว

          นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯได้พิจารณาระดับกระทรวง หน่วยงาน โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นหลัก รวมทั้งได้มีการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของรัฐบาลให้เห็นผลประโยชน์ที่ชัดเจนและเห็นผลจริงตั้งแต่ระดับหน่วยงาน ระดับกระทรวง จนถึงระดับชาติ สามารถประเมินผลการดำเนินงานรายจ่ายประจำปี 2561 เพื่อนำรายงานการประเมินผลไปใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณในปี 2562 ได้  ทั้งนี้คณะกรรมาธิการฯได้มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการจำนวน 2 คณะ เพื่อมาพิจารณางบบูรณาการ

            โดยร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯมีสาระสำคัญ คือ งบประมาณรายจ่ายงบกลางจำนวน 97,823,525,500 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณในความควบคุมของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในรายการ อาทิ ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น           สำหรับเนื้อหาในร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯจะมีการจัดสรรงบประมาณแยกเป็นรายกระทรวงแล้ว ยังจัดทำงบประมาณตามแผนงานด้วย เช่น งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 500,470,800 บาท งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 869,303,200 บาท งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 833,983,900 บาท งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13,255,744,700 บาท เป็นต้น

           นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการฯ ยังมีข้อสังเกตและข้อเสนอต่อการจัดงบประมาณด้วย เช่น การเสนอให้กองทัพบกซึ่งมีสถานีวิทยุของกองทัพบกอยู่จำนวนมาก ควรใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีการบิดเบือนอย่างทันท่วงที รวมทั้งควรใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลและใช้ในการขับเคลื่อนงานของกองทัพบก เนื่องจากประชาชนในต่างจังหวัดมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระ และควรจัดสรรเวลาเพื่อสื่อสารงานของกองทัพบกให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญ ทุกหน่วยงานควรกำหนดให้วิสัยทัศน์ของหน่วยงานให้เป็นรูปธรรม ชัดเจนเพียงพอที่จะระบุได้ว่าหน่วยงานต้องดำเนินการอะไรเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อะไรที่สำคัญต้องปฏิบัติได้จริงและมีกำหนดเวลาที่แน่นอน

           จากนั้น เป็นการพิจารณาเรียงตามมาตรา โดยสมาชิกได้อภิปรายเพียงไม่กี่คน และไม่มีสมาชิกอภิปรายถึงงบของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหม หรือ กระทรวงมหาดไทย จากนั้นเป็นการลงมติเรียงมาตราในวาระสอง และลงมติในวาระสาม เห็นชอบด้วยคะแนน 200 ต่อ 0 งดออกเสียง 3 เพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาลและประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดย สนช.ใช้เวลาพิจารณาพ.ร.บ.ดังกล่าวด้วยเวลา 4 ชั่วโมง

          ภายหลังสนช.ลงมติให้ความเห็นชอบ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทนของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า สนช.ได้ทำหน้าที่ในนามของรัฐบาลต้องขอขอบคุณสนช.ที่ให้ความเห็นชอบกับงบประมาณ โดยครั้งนี้สนช.ได้ทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณเป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน การที่สนช.ได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณทั้ง 4 ครั้ง เมื่อมองย้อนถึงอดีตที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาประเทศที่ผ่านมาเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม สำหรับงบประมาณประจำปี 2561 รัฐบาลจะนำไปแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนประเทศไทย รวมไปถึงการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติในอนาคต โดยเฉพาะการแข่งขันกับต่างประเทศและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

         "รัฐบาลขอบคุณคณะกรรมาธิการ สมาชิกสนช.ทุกคน และรัฐบาลขอให้ความรับรองว่างบประมาณทั้งหมดที่สนช.ให้ความเห็นชอบ รัฐบาลจะนำไปใช้อย่างคุ้มค่าบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลและวินัยการเงินการคลังอยู่บนหลักของกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป" นายวิษณุ กล่าว        

 


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend