ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564

พระราชโองการแต่งตั้ง "ชีพ จุลมนต์" ประธานศาลฎีกา

2.03K 153
พระราชโองการแต่งตั้ง ชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลฎีกา มีใจความดังต่อไปนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายชีพ จุลมนต์ ข้าราชการตุลาการ ตําแหน่ง รองประธานศาลฎีกา ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานศาลฎีกา

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชีพ จุลมนต์ ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานศาลฎีกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พุทธศักราช 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend