ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564

ปลุกคนไทยต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

60 0
ปลุกคนไทยต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

"โฆษกปรองดอง" ชี้ "สัญญาประชาคม" ปลุกคนไทยตื่นตัว ร่วมต้านทุจริตทุกรูปแบบ พบโกงแจ้งสายด่วน 1299 หรือ ตู้ ปณ.444

               20 ส.ค.60 - พล.ต. คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีปรองดอง เปิดเผยว่า ความเห็นจากการรับฟังประชาชนทั่วประเทศในเวทีสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่ผ่านมา มองความเสื่อมโทรมของสังคมไทย จากปัญหาด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ถูกปล่อยปละละเลยมานาน จนซึมลึกเสมือนเป็นค่านิยมที่เป็นปกติของสังคม สร้างความเสียหาย กระทบต่อบุคคลและสังคมโดยรวมอย่างหลากหลาย  ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความอยุติธรรมขึ้นในสังคม.  โดยเห็นตรงกันว่า  ถึงเวลาต้องสร้างความตระหนักตื่นตัวต่อปัญหาและผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ร่วมกันเร่งดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและวางแนวทางการป้องกันอย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ขยายตัวออกไปสร้างความบั่นทอนกับสังคมในวงกว้าง

                 พล.ต. คงชีพ กล่าวว่า จึงต้องร่วมกันกำหนดข้อยึดมั่น ปรากฏอยู่ใน สัญญาประชาคม ข้อหนึ่งว่า ทุกคนจำเป็นต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีความซื่อสัตย์ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ รวมทั้งร่วมกันตรวจสอบไม่ให้มีการทุจริตในทุกระดับ เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งปราศจากคอรัปชั่น โดยมีแนวปฏิบัติ ถึงความร่วมมือในการขจัดการทุจริต ฉ้อฉลและอำนาจนอกระบบอย่างเด็ดขาด  ที่ต้องร่วมกันส่งเสริมและผลักดันให้มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส อิสระและเป็นกลางโดยปราศจากการแทรกแซง มีบทลงโทษอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นธรรมให้กับประชาชน   

                  พล.ต.คงชีพ กล่าวว่า   ขณะที่ทุกภาคส่วนของสังคม ต้องไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ ร่วมกันปลูกฝังและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม  พร้อมทั้งนำหลักธรรมาภิบาลหรือระบบการบริหารจัดการที่ดีมาใช้อย่างจริงจัง   ขณะเดียวกันภาคประชาชน ต้องรวมตัวกัน รณรงค์ ติดตาม ตรวจสอบและต่อต้านการทำงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและพวกพ้อง รวมทั้งข้าราชการที่ประพฤติมิชอบ โดยร่วมผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในที่สุด  ทั้งนี้ผลสำรวจทัศนคติประชาชนล่าสุด พบว่า ความตื่นตัวและความเข้าใจปัญหาคอร์รัปชั่นของประชาชนมีมากและชัดเจนขึ้น โดยส่วนใหญ่ไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดกับรัฐบาลที่ทุจริตคอรัปชั่น  ขณะที่ผลสำรวจโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ( TI ) สะท้อนให้เห็นความสอดคล้องกันว่า คนไทยรับรู้และเข้าใจถึงการโกงกินที่กำลังเป็นปัญหาวิกฤติของประเทศ จึงต้องการจะมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับปัญหาคอรัปชั่นมากขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ได้ติดตามและแสดงการสนับสนุนหรือเห็นด้วย กับการดำเนินการและมาตรการของรัฐบาล เพื่อเอาชนะปัญหานี้ไปให้ได้                               " ขอให้เชื่อมั่นร่วมกันว่า ความร่วมมือกันแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจัง จะเป็นทางออกจากความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำทางสังคมร่วมกันในที่สุด  ทั้งนี้ หากพบการประพฤติมิชอบขอให้ร่วมกันให้ข้อมูล เบาะแสทันที กับสายด่วน 1299 หรือ ตู้ ปณ.444 "พล.ต.คงชีพ กล่าว


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend