ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564

นิด้าโพล ประชาชนพอใจการทำงาน 3 ปี ประยุทธิ์

58 0
 นิด้าโพล ประชาชนพอใจการทำงาน 3 ปี ประยุทธิ์

นิด้าโพล เผย 3 ปี  พอใจการทำงาน"บิ๊กตู่ " ระบุมีอุดมการณ์ กล้าตัดสินใจ มีบุคคลิกแบบผู้นำทหาร ประทับใจรัฐมนตรี "บิ๊กป้อม"ลิ่วอันดับหนี่ง รองลงมา"วิษณุ เครืองาม "

             20 ส.ค.60-ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  ได้เผยสำรวจความเห็นของประชาชนในหัวข้อ " 3 ปี ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธิ์ จันทร์โอชา โดยสำรวจจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น  1,250 คน ในระหว่างวันที่ 15-17 ส.ค.2560 ซึ่งผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่มีความพอใจต่อการทำงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีโดยร้อยละ 30.16 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีมาก  ร้อยละ 48.72 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯได้ค่อนข้างดี ขณะที่ ร้อยละ 12.16 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ค่อยดี  ร้อยละ 5.20 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ ไม่ดีเลย ร้อยละ 1.76 ระบุ ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีในระดับปานกลาง และร้อยละ 2.00 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

             เมื่อถามถึงลักษณะการทำงานในรอบ 3 ปี ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในด้านต่าง ๆ พบว่า ด้านอุดมการณ์ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.28 ระบุว่า มีอุดมการณ์และความตั้งใจทำงานเพื่อชาติและประชาชน รองลงมา ร้อยละ 12.64 ระบุว่า ไม่มีอุดมการณ์ คิดแต่จะทำงานเพื่อรักษาอำนาจของตนเองและ คสช.   ร้อยละ 0.16 ระบุว่า บางเรื่องก็มีอุดมการณ์ แต่ในบางครั้งก็ไม่มีอุดมการณ์  และร้อยละ 5.92 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า มีอุดมการณ์ลดลง เพียงเล็กน้อย  

            ​ด้านความกล้าตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.32 ระบุว่า มีความกล้าตัดสินใจ  ในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ ขณะที่ ร้อยละ 10.56 ระบุว่า ไม่มีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ ร้อยละ 0.16 ระบุว่า บางประเด็นมีความกล้าตัดสินใจ และบางประเด็นก็ยังไม่มีความกล้าตัดสินใจ และร้อยละ 6.96 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า มีความกล้าตัดสินใจ ลดลง เล็กน้อย

​                 ด้านบุคลิกภาพผู้นำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.84 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบทหาร รองลงมา ร้อยละ 17.12 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบประชาธิปไตย ร้อยละ 12.56 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบก้ำกึ่ง ทั้งผู้นำแบบประชาธิปไตยและผู้นำแบบทหาร และร้อยละ 4.48 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่ามีบุคลิกภาพผู้นำแบบทหาร และระบุว่ามีบุคลิกภาพผู้นำแบบประชาธิปไตยต่างมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น  เพียงเล็กน้อย  

​                ด้านประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.68 ระบุว่า มีประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ ขณะที่ ร้อยละ 18.56 ระบุว่า  ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ ร้อยละ 0.48 ระบุว่า บางอย่างก็มีประสิทธิภาพ บางอย่างก็ยังไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน และร้อยละ 7.28 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า มีประสิทธิภาพในการทำงาน ลดลง ขณะที่สัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน มีสัดส่วน เพิ่มขึ้น 

​                   ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการทำงานของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.56 ระบุว่า การทำงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ขณะที่ ร้อยละ 16.32 ระบุว่า การทำงานไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้  ร้อยละ 0.40 ระบุว่า การทำงานบางอย่างมีความโปร่งใส แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ และร้อยละ 18.72 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่าการทำงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ลดลง

                 เมื่อสอบถามถึงความประทับใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธิ์ 5  อันดับแรก พบว่า  ประชาชนร้อยละ 38.72 ประทับใจการทำงานของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รองลงมาอันดับ 2 ร้อยละ36.32 เป็นนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อันดับ 3 ร้อยละ36.24 เป็นนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ส่วนอันดับ 4 ร้อยละ 36.16 ระบุว่าเป็นนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่ากระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา  พล.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสุดท้ายอันดับ 5 ร้อยละ34.16 พล.อ.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend