ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

เปิดตารางงาน รมต. "ครม.สัญจร โคราช 2560"

2.27K 40
เปิดตารางงาน รมต. ครม.สัญจร โคราช 2560

"บิ๊กตู่" นำทัพ "ครม." ลงพื้นที่โคราชลุยแจงการทำงานรัฐบาล 21 ส.ค. นายกฯเดินสายตอบคำถามปชช.กลางเหมือง พร้อมตรวจพื้นที่แก้มลิง

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-22 ส.ค. 2560 โดยในวันที่ 21 ส.ค. เวลา 07.00 น. นายกฯเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดนครราชสีมา ภายหลังจากเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีจะไปสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและเดินทางต่อไปยังศาลาอเนกประสงค์สวนสาธารณะเทศบาลตำบลหัวทะเล ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อพบปะกับประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา และตอบข้อซักถามจากประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบเอกสารที่ดินทำกินตามโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า จากนั้นนายกฯจะพบและรับประทานอาหารกลางวันกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จากนั้นในช่วงบ่ายนายกฯออกจะเดินทางไปยังบึงกระโตน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำแบบแก้มลิง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งซ้ำซากของพื้นที่อำเภอประทายและพื้นที่ใกล้เคียง หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังบ้านหนองขี้เหล็ก ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ และโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล พร้อมเปิดโอกาสให้ชาวบ้านโนนแดงพบปะพูดคุยกับนายกรัฐมนตรี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

สำหรับภารกิจในวันที่ 22 ส.ค. 2560 เวลา 9.00 น. นายกฯเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ห้องสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ นายกรัฐมนตรีจะแถลงข่าวผลการประชุมฯ และเดินทางกลับกรุงเทพฯ

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนกำหนดการลงพื้นที่ของครม.มีดังนี้วันที่ 20 ส.ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่เพื่อติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามพระราชดาริ อ.ชนบท อ.บ้านไผ่ และ อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่น้ำท่วม จ.นครพนม และติดตามโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนต้นแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนืออบต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ในวันที่ 21 ส.ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 250 คน ณ วัดไทรทราย เทศบาลตาบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น รวมทั้งเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนักเรียนผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนศึกษาสอนคนตาบอด เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น และและติดตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพื้นที่อารยสถาปัตย์ ณ เทศบาลนครขอนแก่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาวัณโรคในเรือนจำ ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามภาวะเศรษฐกิจ จ.นครราชสีมา และการพัฒนา เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ณ เทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ติดตามระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง และการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร จ.นครราชสีมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างจุดพักรถบรรทุกเส้นทางโคราช-ขอนแก่น 2 แห่ง และโครงการมอเตอร์เวย์ จ.นครราชสีมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ติดตามการให้บริการด้านการอำนวยความยุติธรรมและด้านอื่นๆ แก่ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ เช่น การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ การจ่ายชดเชยความเสียหายคดีอาญา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ติดตามโครงการเน็ตประชารัฐ ณ บ้านหนองขี้เหล็ก ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา และการดำเนินการเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (e-Health) โรงพยาบาล จ.นครราชสีมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ติดตามโครงการโคราชเมืองศิลปะ ณ หอศิลป์กระโทก อ.โชคชัย รวมทั้งลงพื้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท อ.โนนสูง และงานศิลป์ถิ่นโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสระจระเข้ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา และการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพื้นที่ประสบภัยแล้ง ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ชัยพจน์ จ.บุรีรัมย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 6 จ.นครราชสีมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังลงพื้นที่ติดตามโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดนครราชสีมา


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend