ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564

โยก "อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์" นั่ง สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

109 0
โยก อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นั่ง สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

"ครม." ไฟเขียว "นภา" นั่ง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมฯ "ธนาภรณ์" อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ โยก "อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์" นั่ง เลขาฯ "สนง.เศรษฐกิจการเกษตร"

            15 ส.ค.60 - พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมครม. ว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แต่งตั้ง นายสาธิต มณีผาย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ)(วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กรมชลประทาน ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ)(วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุมัติตามที่ สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายและระเบียบกลาง (นิติกรเชี่ยวชาญ) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการกระจายอำนาจ(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี            อนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง 1.นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2.นางไพรวรรณ พลวัน ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 3.นายณรงค์ คงคำ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 4.นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 5.นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ           พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปีแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ดังนี้ นายปราโมทย์ ญาณทักษะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์ , นายยุทธนา ภาสุรปัญญา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์และดำเนินงานในองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ,นายสมรัตน์ ยินดีพิธ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาสิ่งแวดล้อมและดำเนินงานในองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม , นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมาย ,นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง , นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง            ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้ง นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.       


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend