ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ปลดและถอดยศ "พันตรี วสุพล จูฑะพันธุ์"

116.52K 2.15K
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ปลดและถอดยศ พันตรี วสุพล จูฑะพันธุ์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชโองการ ประกาศ ให้ปลดและถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการในพระองค์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลดและถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการในพระองค์

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2660 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลด พันตรี วสุพล จูฑะพันธุ์ ตําแหน่ง ประจํากองบังคับการ สํานักงานฝ่ายเสนาธิการ สํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ ออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตราที่ได้รับพระราชทาน เนื่องจากกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ประพฤติตนผิดราชสวัสดิ์ แสดงตนว่าเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ แอบอ้าง แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/037/1.PDF


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend