ตั้ง "ฉัตรชัย พรหมเลิศ" นั่งปลัดมหาดไทย

18 ก.ค. 60 - ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายหัวหน้าส่วนราชการหลายตำแหน่ง "ฉัตรชัย พรหมเลิศ" นั่งปลัดมหาดไทย

สรุปวาระแต่งตั้งผู้บริหารระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าที่ผ่าน ครม. แล้วดังนี้
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ แต่งตั้งเป็น ผู้อำนายการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
นันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์