หวั่นค่าเงินกระทบเอสเอ็มอี

รองนายกรัฐมนตรี สมคิด เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือเอสเอ็มอี โดยมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานไปกำหนดการช่วยเหลือที่ชัดเจน ทั้งในรูปแบบด้านการเงินและองค์ความรู้

รองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ บอกว่า การประชุมเพื่อหารือมาตราการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปในการหารือว่าจะมีการเข้ามาสนับสนุนเอสเอ็มอีด้านการเงินมากขึ้น นอกจากกองทุนที่มีอยู่ โดยสมาคมธนาคารไทยได้เสนอให้ บสย.เพิ่มบทบาทมากขึ้นในการระบายเงินทุนเพื่อให้เอสเอ็มอีเข้าถึง ขณะที่ธนาคารพาณิชย์จะหารือเรื่องดอกเบี้ยที่เหมาะสมสำหรับเอสเอ็มอี คาดว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมภายในสิ้นปีนี้
ส่วนปัจจัยเสี่ยงขณะนี้พบว่าอัตราแลกแปลี่ยนยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก โดยสมาคมธนาคารไทย กระทรวงอุตสาหกรรมและกรทรวงการคลัง จะเข้ามาดูแลเครื่องมือทางการเงินให้เอสเอ็มอี เพื่อประเมินความเสี่ยงการส่งออก โดยเฉพาะในพื้นที่ CLMV นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เอสเอ็มอีรู้จักการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ โดยจะจัดตั้งบุคคลากรเพื่อแนะนำช่องทางการใช้เทคโนโลยี ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาศูนย์ที่เป็นหน่วยกลางให้เอสเอ็มอีหรือสตาร์ทอัพ เข้ามาใช้ประโยชน์หรือนำแนวคิดมาทดสอบได้ โดยมีมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนแนวทาง