ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

มติเป็นเอกฉันท์! ไม่เห็นชอบ'ศิริชัย วัฒนโยธิน' นั่งประธานศาลฎีกา แม้เป็นผู้มีอาวุโสสูงสุด

8.42K 287
มติเป็นเอกฉันท์!ไม่เห็นชอบศิริชัย วัฒนโยธินนั่งประธานศาลฎีกา แม้เป็นผู้มีอาวุโสสูงสุด

นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า วันนี้ (3 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.30 น. ในการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 13/2560

 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งนายศิริชัย  วัฒนโยธิน  ประธานศาลอุทธรณ์  ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา  ในวาระ  1  ตุลาคม  2560  ซึ่งคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลทุกชั้นศาลได้กลั่นกรองเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อประกอบการพิจารณา  

ที่ประชุม  ก.ต.  เห็นว่า  ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารจะต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถในการบริหารงานศาลไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหลักอาวุโส  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้งและการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ  พ.ศ. 2554  โดยที่ประชุม  ก.ต.  ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นชอบในการแต่งตั้งให้นายศิริชัย  วัฒนโยธิน  ประธานศาลอุทธรณ์  ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา  เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว  แม้จะเป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดก็ตาม  

อนึ่ง  ตาม พ.ร.บ.  ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พ.ศ. 2543  มาตรา  50  วรรคแรก  กำหนดว่า  ในกรณีที่  ก.ต.  ไม่ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง  การเลื่อนตำแหน่งข้าราชการตุลาการ  ตามที่เลขานุการ  ก.ต.  เสนอ  ตามมาตรา  47  ห้ามมิให้  ก.ต.  เสนอแต่งตั้งบุคคลอื่น  และในกรณีเช่นว่านี้ให้เลขานุการ ก.ต.  ดำเนินการตามมาตรา  47  อีกครั้งหนึ่ง  แล้วเสนอให้  ก.ต.  พิจารณาใหม่ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่  ก.ต.  มีมติดังกล่าว  ซึ่งในการเสนอครั้งใหม่ห้ามมิให้เสนอบุคคลเดิมนัดประชุม  ก.ต.  ครั้งต่อไป  ครั้งที่  14/2560  วันอังคารที่  11  กรกฎาคม  2560 เวลา  13.00  น.  ณ  ห้องประชุมศาลยุติธรรม  ชั้น  5  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  (อาคาร  A)  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  5  ธันวาคม  2550


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend