ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สจล. เดินหน้าภารกิจก้าวกระโดดสู่ "ประเทศไทย 4.0"

4.40K 2
สจล. เดินหน้าภารกิจก้าวกระโดดสู่ ประเทศไทย 4.0

จับมือ คาร์เนกีเมลลอน ตั้งหน่วยงานในไทย ผุดหลักสูตรร่วมมาตรฐานสหรัฐอเมริกา เปิดรับรุ่นแรก ตุลาคม 2560

      สุชัชวีร์ กางแผนความร่วมมือ สจล. - คาร์เนกีเมลลอน หวังปฏิรูปเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใน 5 ปี เร่งวิจัยร่วมพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันภัยไซเบอร์ ตั้งรับอาชญกค่ะรรมออนไลน์ที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญ

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า โครงการสร้างความร่วมมือระหว่าง สจล. กับ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) ประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์

 มีเป้าหมายในการสร้างบุคลากรและนักศึกษาในประเทศไทยให้คุณภาพมากขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใน 5 ปี ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยในระยะเริ่มต้นความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน จะเกิดขึ้นภายใต้กิจกรรม 4 ด้าน ได้แก่ 

1. การจัดตั้งหน่วยงานร่วมระหว่าง สจล. กับ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ทั้งในสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทย: โดยสำนักงานทั้งสองแห่งจะช่วยให้ความร่วมมือเป็นไปอย่างใกล้ชิด ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของสถาบันการศึกษาไทยที่ได้รับเกียรติ จากสถาบันการศึกษาชั้นนำอันดับต้นๆ ของโลกเข้ามาตั้งหน่วยงาน อันเป็นการพลิกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของวงการศึกษาไทย ช่วยให้กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทย ภาคเอกชน และบริษัทนานาชาติ รวมถึงทำให้งานวิจัยและนวัตกรรมของไทยก้าวสู่ตลาดโลกได้มากขึ้น

2. การเปิดสอนหลักสูตรร่วม (Dual-degree programs): โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการและมาตรฐานเดียวกับที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้เรียนจะได้รับปริญญาเหมือนกับเรียนที่สหรัฐอเมริกา แบ่งเป็นระดับปริญญาโท 2 ปี ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (Electrical and Computer Engineering) โดยเรียนในไทย 1 ปี และที่สหรัฐอเมริกา 1 ปี เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างนวัตกรรมออกสู่ตลาดโลกภายในระยะเวลา 2-3 ปี และระดับปริญญาเอก 5 ปี ในสาขาเดียวกัน โดยเรียนในไทย 2 ปี และที่สหรัฐอเมริกา 3 ปี 

เพื่อมุ่งเน้นคุณภาพของนักศึกษาและอาจารย์ให้เทียบเท่าระดับสากล ซึ่งการใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการเรียนการสอนที่สหรัฐอเมริกาเป็นการดึงดูด นักศึกษาและนักวิจัยที่มีความสามารถจากในประเทศและภูมิภาคอาเซียน เข้ามาช่วยกันสร้างสรรค์งานวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาและสภาพแวดล้อมของไทย รวมทั้งริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายใน 5-10 ปี ทำให้ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีของตนเอง และก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำของภูมิภาค โดยในช่วงเดือน ต.ค. 2560 จะเริ่มประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรุ่นแรก เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดทำการเรียนการสอนในช่วงเดือน ส.ค. 2561 

3. การจัดทำโครงการวิจัยร่วมเพื่อตอบปัญหาของประเทศ (Collaborative Research): โดยโครงการวิจัยทุกโครงการจะมีการใช้อาจารย์หรือนักวิจัยหลักจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และภาคเอกชน เป็นเครือข่ายนักวิจัยและถ่ายทอดความรู้การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

4. การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจัยเพื่อพัฒนทักษะ (Faculty Exchange): พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยไทยให้อยู่ในระดับมาตรฐานโลก พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยขยับขึ้นเป็นศูนย์กลาง ด้านการวิจัยและนวัตกรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและบริษัทข้ามชาติ ในการเข้ามาตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D Center) หรือการผลิตขั้นสูงที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ

"ความพยายามในการสร้างความร่วมมือระหว่าง สจล. กับ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของวงการศึกษาไทย เพราะนอกจากผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นภายใต้โครงการนี้ตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาและความท้าทายด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ดังนั้นการพัฒนาระบบเพื่อป้องกันและตั้งรับอาชญกรรมออนไลน์ทุกรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ถือเป็นภารกิจสำคัญที่สถาบันการศึกษาไทย ต้องเร่งวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เท่าทัน 

ซึ่งมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนนั้นถือเป็นสถาบันการศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านนี้ โดยล่าสุดในปีที่ผ่านมาเพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการคิดค้น Mayhem ระบบค้นหาช่องโหว่และป้องกันภัยคุกคามอัจฉริยะ ในการแข่งขัน Darpas Cyber Grand Challenge การแข่งแฮ็คและป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ระดับโลก โดยทีมคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าแข่งขันได้รับการจัดอันดับ ให้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกในด้านนี้ด้วยเช่นกัน ความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีจากของสถาบันการศึกษาไทยในการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ภายในประเทศ" อธิการบดี สจล. กล่าว

ด้าน ศ.เจมส์ การ์เร็ต คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน กล่าวเสริมว่า มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก และมีความมุ่งมั่นในการสร้างองค์ความรู้เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ ซึ่งโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ได้ขยายสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในลักษณะการจัดตั้งหน่วยงานและเปิดหลักสูตรร่วมมาตรฐานเดียวกับสหรัฐอเมริกา 

จากที่ก่อนหน้านี้ได้มีความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวกับประเทศโปรตุเกส และสามารถผลักดันให้เกิดธุรกิจ Startups จำนวนมาก รวมทั้งพัฒนางานวิจัยร่วมกันมากกว่า 30 โครงการ เหตุผลสำคัญที่เลือกดำเนินโครงการความร่วมมือกับ สจล. เนื่องจากเห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและคณาจารย์ ที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่สองสถาบันมีความเชี่ยวชาญ โดยเริ่มต้นจากการตั้งหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เนื่องจากเป็นรูปแบบการสอนที่มีความชัดเจน และสามารถขยายผลจากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลไทย 

ซึ่งส่วนตัวเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยว่าจะสามารถทำได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ต้องให้ตอบโจทย์กับความต้องการของคนส่วนใหญ่ ซึ่งหลักการสำคัญในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีนั้น จำเป็นต้องพึ่งพาการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต และใช้นวัตกรรมช่วยกระจายสินค้าและผลิตภัณพ์ให้ทั่วถึงภายใต้ราคาที่จับต้องได้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend