วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี สภาพยาบาลระหว่างประเทศ กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล เพื่อระลึกถึงผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล

สภาพยาบาลระหว่างประเทศ ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล ในปีค.ศ. 1971 (พ.ศ.2514) เพื่อสดุดีคุณงามความดี และเป็นการระลึกถึง มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ตั้งใจจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริง จนได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล

รวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่อง ให้เกียรติ ให้คนยึดถือเป็นแบบอย่าง ทั้งยังมีจุดมุ่งหมายให้พยาบาลทั่วโลกร่วมมือจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน และกำหนดแนวทาง เพื่อให้พยาบาลทั่วโลกรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพในแต่ละปี
สำหรับในประเทศไทยนั้น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้เข้าเป็นองค์กรสมาชิกของสภาพยาบาลระหว่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2504 และได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2529 โดยในทุก ๆ ปี จะมีการตั้งคำขวัญเนื่องในวันพยาบาลสากล ซึ่งคำขวัญในปี พ.ศ.2560 คือ พยาบาล : พลังนำความสำเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยกิจกรรมวันพยาบาลที่จัดขึ้นในสถานพยาบาล หรือ หน่วยงานการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ นิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอื่น ๆ, จัดให้มีการตรวจสุขภาพ ให้การบริการพยาบาลแก่ประชาชน, จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ฯลฯวันพยาบาลสากลไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลทั่วโลกเท่านั้น สำหรับประชาชนคนทั่วไป ก็ควรรำลึกถึงความสำคัญของวันนี้ และยกย่อง มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ที่เป็นปฐมบูรพาจารย์วิชาการพยาบาลของโลก