ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กสร. แก้กฎหมายสอดคล้องมาตรฐานสากล เน้นเอื้อประโยชน์ในการคุ้มครองลูกจ้าง

3.89K 173
กสร. แก้กฎหมายสอดคล้องมาตรฐานสากล เน้นเอื้อประโยชน์ในการคุ้มครองลูกจ้าง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแรงงานสัมพันธ์-รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สอดคล้องอนุสัญญาไอแอลโอ 87 และ 98 คาดประกาศใช้บังคับภายใน ธ.ค.60 นี้

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า

ขณะนี้ กสร. ได้แก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 โดยแก้ไขเพิ่มเติมนิยาม บทบัญญัติ

อาทิ เพิ่มเติมเรื่องการเกษียณอายุหรือครบสัญญาจ้างและการต่ออายุข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เพิ่มระยะเวลาในการเจรจาของฝ่ายรับข้อเรียกร้องฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องมากขึ้นกว่าเดิมภายใน 3 วัน เป็นภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้อง

ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ปรึกษานายจ้าง ลูกจ้าง และกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาฯ ไว้ในกฎหมายลำดับรอง รับรองสิทธิลูกจ้างประเภทรับเหมาค่าแรงให้ได้รับสิทธิเหมือนกับลูกจ้างของนายจ้าง

เพิ่มระยะเวลาที่ต้องแจ้งข้อเรียกร้องต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจากเดิมภายใน24 ชั่วโมง เป็นภายใน 48 ชั่วโมง

และขยายระยะเวลาการไกล่เกลี่ยของพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจาก 5 วัน เป็น 15 วัน

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง

ตลอดจนการพัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการลดข้อจำกัดในการเจรจาการค้ากับต่างประเทศ

ซึ่งคาดว่าจะเสนอร่างกฎหมายทั้งสองฉบับต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเดือนมิถุนายน 2560 ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายภายในเดือนธันวาคม 2560

และจะให้สัตยาบันอนุสัญญาฯฉบับที่ 98 ได้ก่อนตามกรอบระยะเวลาต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend