ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ม.44 ตั้งกก.สร้างความรู้-เข้าใจ พลังงานไฟฟ้าภาคใต้

4.19K 167
ม.44 ตั้งกก.สร้างความรู้-เข้าใจ พลังงานไฟฟ้าภาคใต้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็น เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้

โดยระบุเหตุผลว่า เพื่อให้การดําเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้

ทั้งนี้มีการแต่งตั้ง ผู้บัญชาการทหารบก/เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็น ประธานกรรมการ ส่วน คณะกรรมการ ประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ มากมาย เช่น พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/ รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รองประธานกรรมการ/ รองปลัดกระทรวงพลังงาน รองประธานกรรมการ / รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ / รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานกรรมการ/ และ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ / ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / แม่ทัพภาคที่ ๔  ฯลฯ เป็นกรรมการ 

โดยคณะกรรมการชุดนี้มี อํานาจหน้าที่ กําหนดกรอบแนวทางการสร้างความรู้ ความเข้าใจและรับทราบความคิดเห็น เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ในภาพรวม / อํานวยการ และประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในระดับนโยบายเพื่อให้ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ/  เชิญผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล / รายงานผลการดําเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นฯ รวมทั้งจัดทําข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก่รัฐบาล ฯลฯ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend