ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

กสท.ไฟเขียว "ทรูวิชั่นส์" เพิ่ม 7 ช่อง แทนเครือ HBO

5.28K 201

บอร์ดกสท.เห็นชอบออกใบอนุญาต 7 ช่องใหม่ให้ทรูวิชั่นส์ เริ่มให้บริการ 1 มกราคมนี้ พร้อมอนุมัติแผนเยียวยาผู้บริโภค หลังยกเลิก 6 ช่องเดิม

ผลการประชุม กสท. นัดพิเศษ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 29 ธันวาคม 2559

ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) นัดพิเศษ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 29 ธ.ค. 2559 ได้พิจารณากรณี บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้รับใบอนุญาตทีวีบอกรับสมาชิก ขอยกเลิกการให้บริการช่องรายการ Cinemax กลุ่มช่องรายการ HBO รวมจำนวน 6 ช่องรายการ ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อสาธารณะในวงกว้าง คณะกรรมการฯ จึงมีความจำเป็นต้องประชุมเร่งด่วน โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก จำนวน 7 ช่องรายการ ได้แก่ Paramount Channel HD, Warner TV, Celestial classic movies, Food Network, Fox Action Movies HD, SONY CHANNEL และ True Film HD2 ซึ่งเป็นแผนเยียวยาที่บริษัทได้เสนอในเบื้องต้นเพื่อทดแทน 6 ช่องเดิมที่บริษัทได้ขอยกเลิกทรูวิชั่นส์ ยืนเอกสารมาตรการเยียวยากรณียุตช่องรายการในเครือ HBO

กรุงเทพฯ - 28 ธันวาคม 2559 ทรูวิชั่นส์นำส่งเอกสารมาตรการเยียวยาสมาชิกเพิ่มเติมต่อกรณีที่จะ ยุติการออกอากาศ 6 ช่องรายการในเครือ HBO ตั่งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดย ทรูวิชั่นส์ พร้อมที่จะ นำช่องรายการใหม่ที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกจำนวน 7 ช่องมาออกอากาศทดแทนให้สมาชิกได้รับ ชมต่อเนื่องทันที ได้แก่ ช่องรายการ Warner TV, Paramount Channel HD, Celestial Classic Movies, Food Network, Fox Action Movies HD, Sony Channel และ True Film HD 2 รวมทั้งพร้อมที่จะอัพเกรด แพ็กเกจให้สมาชิกได้รับชมแพ็กเกจที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นเวลา 30 วัน และมอบสิทธิพิเศษให้สมาชิก แพลทินัม รับ True Reward Points บนทรูแบล็คการ์ด จำนวน 1,000 คะแนน นอกจากนี้สำหรับสมาชิก ที่เพ่งสมัครหรือเป็นสมาชิกไม่ถึง 6 เดือนและมีความประสงค์จะยกเลิก หรือดาวน์เกรดแพ็กเกจ ก็จะ ได้รับยกเว้นการเรียกเก็บค่าติดตั้งหรือค่าสมาชิกแรกเข้าเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่สมัครรายปี หรือราย 6 เดือน หากประสงค์จะยกเลิก ก็จะทำการคืนเงินให้ตามสัดส่วนเวลาทที่ยังไม่ได้รับบริการ

ภายหลังจากที่ผู้แทนทรูวิชั่นส์ได้มีการเจรจาเบื้องต้นกับคณะอนุกรรมการคุ้นครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เมื่อวนัที่ 27 ธันวาคม ที่ผ่านมา และประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้ขอให้บริษัทฯ นำส่ง มาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นล่าสุด ทรูวิชั่นส์ได้นำส่งมาตรการเยียวยาเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ดำเนินการจัดประชุมวาระพิเศษเพื่อ พิจารณามาตรการดังกล่าว รวมทั้งอนมัติใบอนญุาตเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งจะทำให้ทรูวิชั่นส์พร้อมที่จะออกอากาศช่องรายการใหม่ดังกล่าวให้สมาชิกได้รับชมอย่างตอ่เนื่องทันที ทั้งนี้แผนเยียวยาสมาชิกที่ได้นำเสนอเพื่อให้ กสท. พิจารณาเพิ่มเติมมีดังนี้

1. ทรูวิชั่นส์จะนำช่องรายการใหมจำนวน 7 ช่องมาออกอากาศทดแทน ได้แก่ ช่องรายการ Warner TV, Paramount Channel HD, Celestial Classic Movies, Food Network, Fox Action Movies HD, Sony Channel และ True Film HD 2 โดยบริษัทฯ พร้อมที่จะออกอากาศช่องรายการดังกล่าว ให้แก่สมาชิก ได้รับชมอย่างต่อเนื่องทันทีที่ช่องรายการในเครือ HBO ยุติการออกอากาศในวันที่ 1 มกราคม 2560 ทั้งนี้ ถ้าหาก กสท. สามารถพิจารณาอนุมัตใบอนญุาตให้ ทรูวิชั่นส์ ได้ทันก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560

2. ทรูวิชั่นส์จะปรับระดับสมาชิกให้ได้รับบริการในแพ็กเกจที่สูงขึ้น 1 ระดับให้แก่สมาชิกในแพ็กเกจโกลด์, ซูเปอร์แฟมิลี่, สปอร์ตแฟมิลี่, สมาร์ทแฟมิลี่ และแฮปปี้แฟมิลี่ เป็นระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และสมาชิกแพลทินัมจะได้รับ True Reward Points บน True Black Card เพิ่ม 1,000 คะแนน

3. ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะยกเลิกบริการ หรือปรับลดแพ็กเกจที่ได้ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน อันเนื่อง มาจากการยุติการให้บริการช่องรายการในเครือ HBO นั้น สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการให้บริการ และในกรณีที่สมาชิกดำรงสถานะการเป็นสมาชิกไม่ครบ 6 เดือนตามระยะเวลาที่ได้ทำความตกลงร่วมกัน รวมถึงสมาชิกที่สมัครใช้ บริการทรูวิชั่นส์ควบคู่กับบริการอินเตอร์เน็ตทรูออนไลน์ หรือบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมฟู เอช ที่ ยังคงดำรงสถานะการเป็นสมาชิกไม่ครบ 12 เดือนตามที่ได้ทำความตกลงร่วมกันนั้นบริษัทฯ จะไม่เรียก เก็บค่าติดตั้งหรือค่าสมาชิกแรกเข้าที่บริษัทฯ ได้ยกเว้นการเรียกเก็บเมื่อมีการสมัครใช้บริการทรูวิชั่นส์แต่ อย่างใด โดยสมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ภายในวันอังคารที่ 28 กุม0ภาพันธ์ 2560

4. สำหรับสมาชิกที่ได้สมัครใช้บริการทรูวิชั่นส์โดยชำระค่าบริการล่วงหน้าเป็นรายปีหรือราย 6 เดือน และ ประสงค์ที่จะยกเลิกบริการก่อนกำหนด อันเนื่องมาจากการยุติการให้บริการช่องรายการในเครือ HBO นั้น สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการให้บริการ และบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้าตามสัดส่วนจำนวนที่เหลือที่ยังไม่ได้รับบริการ โดยสมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สมาชิกทรูวิชั่นส์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-725-2727 หรือwww.truevisionsgroup.com

***************** สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมที่:ฝ่ายประชาสมัพนัธ์การตลาดทรูวิชั่นส์ ชยะพล วรรณศิริกลุ (ตุ๊กติ๊ก) โทร +66 (0) 83993 -3577 อีเมล [email protected] กลุ่มทรู มุ่งปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด โดยมีนโยบายต่อต้าน การคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.truecorp.co.th


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend