ปี 63 ไทยจะเป็นสังคมดิจิทัล

อีริคสัน ฉลองครบรอบ 110 ปี ดำเนินธุรกิจในไทย สำรวจพบ ปี 2563 ผู้บริโภคไทยจะใช้ Internet of Thing เป็นประเภทของอุปกรณ์เชื่อมต่อ ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดแซงหน้าโทรศัพท์มือถือ

ประธาน บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) คนใหม่ คุณนาดีน อัลเลน บอกว่า มั่นใจว่า ไทยจะสามารถเป็น Digital Thailand ได้ภายในปี 2563 สอดรับกับ รายงาน Digital Thailand ของ อีริคสัน คอนซูมเมอร์แลบ และการสัมภาษณ์ผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในประเทศชี้ชัดว่า คนไทยนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้กับทุกสถานการณ์ในชีวิต

โดยพบว่า คนไทยค้นหาสินค้าจากสังคมออนไลน์ง่ายกว่าการค้นหาจากอินเทอร์เน็ต และ 33% ของคนไทยที่สำรวจ มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการแบ่งปัน เช่น การแชร์ที่อยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้า ยานพาหนะ และ Wi-FI กับคนกลุ่มเดียวกันทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เทียบกับ 34% ทั่วโลก

ขณะที่จากการสำรวจยังพบอีกว่ายังมีกลุ่มผู้ที่ไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่าย 34 % เพราะโครงข่ายไม่ทั่วถึง แนะรัฐบาลต้องเป็นผู้ให้ความรู้และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมต่อความต้องการของผู้บริโภค