ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คสช.ปรับตำแหน่ง ดึงว่าที่ ปลัด กห.- ผบ.ทอ.- ผบ.สส.เข้าวง "เฉลิมชัย"นั่งเลขาฯ

1.85K 109
คสช.ปรับตำแหน่ง ดึงว่าที่ ปลัด กห.- ผบ.ทอ.- ผบ.สส.เข้าวง  เฉลิมชัยนั่งเลขาฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2559 แต่งตั้ง คสช. ดึง ว่าที่ปลัดกลาโหม , ผบ.ทอ., ผบ.สส. เป็นสมาชิก ให้ "เฉลิมชัย" เป็นเลขาฯ มีผลพรุ่งนี้

วันนี้ (30 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ความว่า

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 23 กันยายน พุทธศักราช 2558

ข้อ 2 แต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 1. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 2. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 3. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 4. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 5. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 6. พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 7. พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 8. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

9. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 10. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 12. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 13. พลตํารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 14. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 15. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็น เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข้อ 3 ให้สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทําหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend