ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ย้าย "เกษมสันต์" ปลัด ทส.เป็นผู้ตรวจราชการพิเศษ

4.24K 170

"เกษมสันต์ " ปลัด ทส.โดนเด้งเข้ากรุตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษ สำนักนายกรัฐมนตรี คาดปมขัดนโยบายรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ยังอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงสำนักนายกรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สช.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. นายประพันธ์ มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2. นายมนตรี บุญพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 3. นายดนุชา พิชยนันท์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ครม. แต่งตั้ง "ขรก.ระดับสูง พาณิชย์"คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์มติครม. เห็นชอบ แต่งตั้ง "ผอ.องค์การสวนพฤกษศาสตร์"คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้ง นายไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)

"มติครม." อนุมัติ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียมครม. เห็นชอบ แต่งตั้ง "ผู้ทรงคุณวุฒิปิโตรเลียมคนใหม่ "คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียม เนื่องจาก พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ลาออกจากตำแหน่ง"มติครม." อนุมัติ แต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ คกก. มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) จำนวน 5 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 ดังนี้ 1. นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ด้านการบริหารงานท้องถิ่น 2. นายวสันต์ วรรณวโรทร ด้านการบริหารงานบุคคล 3. นายพงศ์โพยม วาศภูติ ด้านระบบราชการ 4. นายธวัชชัย ฟักอังกูร ด้านบริหารและการจัดการ 5. นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ ด้านกฎหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559 เป็นต้นไป "มติครม." เห็นชอบ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง แทนตำแหน่งที่ว่าง"ก.พาณิชย์"

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ นายสมชาติ สร้อยทอง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend