ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ม.44 ตั้ง! "ไก่อู" นั่งรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

13.63K 907

ประกาศแล้วรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐถูกตรวจสอบล็อต 8 รวม 72 ราย ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. 59/59 ผู้บริหารและผู้มีตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดมหาสารคาม โดนระนาว ขณะที่ "วุฒิ ลิปตพัลลภ" ถูกโยกจาก รอง ผบ.ตร. ไปเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกฯ ส่วน "สรรเสริญ แก้วกำเนิด " ได้ดี นั่งรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ( 27 ก.ย.) ได้มีลงประกาศหัวหน้า คสช. ที่ 59/59 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ เพิ่มเติมครั้งที่8 และการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐ โดยให้มีผลตั้งแต่วันลงประกาศในราชกิจจาฯเป็นต้นไป

มีใจความว่า โดยที่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบได้เสนอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ เนื่องจากถูกร้องเรียนว่าหรือกล่าวหาว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์มิชอบด้วยกฎหมายจากการปฏิบัติหน้าที่ จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และมีมูลอันสมควรตรวจสอบ

อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ) หัวหน้า คสช.จึงมีคำสั่ง ครอบคลุมรายชื่อบุคคล 5 กลุ่ม ตามท้ายประกาศฉบับนี้ คือ 1 . กลุ่มข้าราชการพลเรือน ระงับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือหน้าที่่ในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราว 2. กลุ่มข้าราชการตำรวจระงับการปฏิบัติราชการ 3. กลุ่มผู้บริหารและผู้มีตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระงับการปฏิบัติราชการ หรือหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทน 4. ให้ผู้ที่มีรายชื่อกลุ่มที่ 4 ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปช่วยราชการที่ศาลกลางจังหวัด ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ 5. ให้ผู้ที่มีรายชื่อกลุ่มที่ 5 กรรมการพนักงานส่วนตำบล พ้นจากการเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ในคำสั่งหัวหน้า คสช. ระบุ ให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ภายใน 30 วันสำหรับกลุ่มที่ 3 ผู้บริหารและผู้มีตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ จะเป็นประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ,นายเทศมนตรีตำบล หลายแห่งในจังหวัดมหาสารคาม

นอกจากนี้ในคำสั่ง หัวหน้า คสช.ฉบับนี้ ยัง ให้พลตำรวจเอก วุฒิ ลิปตพัลลภ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และให้โอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง รับเงินประจำตำแหน่ง ๒๑,๐๐๐ บาท ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษที่จัดให้มีขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรีตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิมและให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมายต่อไปในตอนท้ายของคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของรัฐให้มีลักษณะสอดคล้องกันระหว่างการประชาสัมพันธ์ของทางราชการ การประชาสัมพันธ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลโดยเฉพาะการบริหารแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อการปฏิรูป ให้พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด ผู้ชำนาญการกองทัพบก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นการชั่วคราวอีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend