สนช.เริ่มถกงบรายจ่ายปี 60

รัฐมนตรีคลังเผย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เริ่้มถกร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีการปรับลดงบส่วนหนึ่งไปเพิ่มให้กับอีกหน่วยงานอื่นแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ บอกว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 วงเงิน 2.733 ล้านล้านบาท เพื่อรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. นั้น เป็นงบประมาณขาดดุล 43,000 ล้านบาท หลังจากกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ได้ปรับลดงบประมาณส่วนราชการต่าง ๆ รวมกว่า 17,980 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกับที่คณะรัฐมนตรีขอเพิ่มจึงเป็นการปรับลดหน่วยงานหนึ่ง ไปเพิ่มให้กับอีกหน่วยงานหนึ่ง