ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สนช. เห็นชอบ! กม.คุมซื้อขายหุ้น

35.28K 14
สนช. เห็นชอบ! กม.คุมซื้อขายหุ้น

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบ! กม.คุมซื้อขายหุ้น ห้ามกูรูวิเคราะห์ส่งเดช ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในเอื้อประโยชน์

ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธาน โดยได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่...) พ.ศ....ที่คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นกฏหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการในพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มีสาระสำคัญคือ

การกำหนดการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดห้ามมิให้บุคคลใดบอกกล่าว เผยแพร่หรือให้คำรับรองข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ เกี่ยวกับฐานะทางการเงินผลการดำเนินงาน ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยประการที่น่าจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์

ขณะเดียวกัน ห้ามมิให้บุคคลใดวิเคราะห์หรือคาดการณ์ฐานะทางการเงินผลการดำเนินงาน ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์โดยนำข้อมูลที่รู้ว่าเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนอันอาจก่อนให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ มาใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ หรือละเลยที่จะพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หรือโดยบิดเบือนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ และได้เปิดเผยหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวิเคราะห์หรือคาดการณ์นั้นต่อประชาชน โดยประการที่น่าจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ห้ามมิให้บุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กระทำการดังต่อไปนี้ 1.ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น 2.เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใดโดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่มิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรียงลำดับรายมาตรา โดยเห็นตามที่คณะกรรมาธิการฯได้พิจารณา ส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขถ้อยคำหรือปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในวาระ 3 ด้วยคะแนน 154 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend