ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กกต.เปิดตัว 3 วิชาพิเศษลูกเสืออาสา สอนเสริมทุกโรงเรียน

1.62K 119
กกต.เปิดตัว 3 วิชาพิเศษลูกเสืออาสา สอนเสริมทุกโรงเรียน

กกต.-1ก.ค.59- กกต.เปิดตัว 3 วิชาพิเศษลูกเสืออาสา เสนอเป็นวิชาเสริมทุกโรงเรียน "ประวิช" เผย เตรียมเข้าให้ข้อมูลเมื่อ กรธ.เริ่มร่างกฎหมายลูก

เมื่อเวลา 9.00 น. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านการมีส่วนร่วม เป็นประธานกล่าวมอบนโยบายในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต. พร้อมด้วยนายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมมอบนโยบาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กกต., ลูกเสืออาสา กกต., บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงาน กกต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 280 คน จาก 844 โรงเรียน ที่มีหน่วยลูกเสืออาสา กกต. 

นายประวิช กล่าวว่า ลูกเสืออาสา กกต. เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 2550 เป็นความเห็นพ้องต้องกันระหว่าง กกต. และกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างเยาวชนให้เข้าใจวิถีประชาธิปไตย ไม่มีกระบวนการไหนดีเท่ากระบวนการลูกเสือ ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหลานทำงานเพื่อชาติและซึมซับประชาธิปไตย จากการลงไปทำหน้าที่ดูแลบรรยากาศการเลือกตั้ง ช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุในการเลือกตั้ง จากเดิมที่มี 844 โรงเรียนได้จัดตั้งกองอาสาลูกเสือ กกต. ขึ้นแล้ว ต่อไปก็จะมีการขยายไปทั่วประเทศ ซึ่งในการประชุมลูกเสือนานาชาติ ก็มีการนำเอาแนวคิดนี้ไปเล่าให้ที่ประชุมฟัง ขณะนี้ลูกเสืออาสา กกต.เป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดการเลือกตั้งแล้ว และเป็นการสะท้อนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย 

นายประวิช กล่าวต่อไปว่า การทำประชามติเมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา มีผู้ใช้สิทธิเพิ่มมากกว่าปี 2550 และไม่มีเรื่องร้องเรียน กกต.ประสบความสำเร็จได้เพราะเครือข่ายทั้งหมดสนับสนุนให้เดินหน้าไปได้ เครือข่ายจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทำให้ลูกหลานได้สัมผัสประชาธิปไตยในทางปฏิบัติจริง ตนขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการที่เห็นความสำคัญและช่วยให้ทุกอย่างเดินหน้าไปได้ การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตปลายปี 2560 เหลือระยะเวลาอีก 1 ปีเศษ ถือว่าไม่ไกลเลยสำหรับการทำงานอย่างจริงจังในการทำความเข้าใจร่วมกันและจัดสรรทรัพยากรลงมา จำเป็นต้องให้ความสำคัญด้วยการทำให้เป็นรายวิชาพิเศษทุกโรงเรียนทั่วประเทศในการจัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกต. เข้าไปอยู่ในหลักสูตร 

ด้าน นายชัยยศ กล่าวว่า ลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ไม่ตกยุคสมัย เป็นกิจกรรมเพื่อความสุขและตอบสนองจิตวิญญาณของเด็กและเยาวชน การทำกิจกรรมข้างนอกทำให้ได้เรียนรู้และฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นจุดกำเนิดประชาธิปไตย ที่ทุกคนต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และมองบ้านเมืองเป็นเรื่องของเราทุกคน ดังนั้นคนเป็นลูกเสือจึงเข้าใจพื้นฐานประชาธิปไตย เราเล็งเห็นร่วมกันว่าวิชานี้จะส่งเสริมประชาธิปไตยได้ และได้เรียนรู้ร่วมกัน กระทรวงศึกษาธิการยินดีสนับสนุนกิจกรรมนี้ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อแนะนำหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต. เป็นวิชาเสริมในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย 3 วิชา ได้แก่ วิชานักประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง วิชานักบริการการเลือกตั้ง และวิชานักสร้างเครือข่ายการเลือกตั้ง พร้อมทั้งชี้แจงการได้มาซึ่งเครื่องหมายพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต. จากทั้ง 3 วิชา โดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดทำหลักสูตรคู่มือสำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและสำหรับลูกเสือ สำหรับครูผู้สอนและนักเรียนที่สนใจวิชาพิเศษ จำนวน 2 เล่ม เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสืออาสา กกต. 

หลังเสร็จสิ้นการกล่าวมอบนโยบาย นายประวิช ให้สัมภาษณ์ถึงการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กกต. มี 4 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.), ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง, ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. ซึ่ง กกต.จะพิจารณากฎหมายลูกส่งให้ กรธ.พิจารณา เมื่อถึงวาระที่ กรธ.จะยกร่างกฎหมายลูกในส่วนของ กกต. ขณะนี้ กกต.เตรียมความพร้อมเข้าให้ข้อมูลกับ กรธ. โดยจะเป็นการเสนอปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งในอดีต เรื่องของพรรคการเมือง ในการเพิ่มความสะดวกและลดขั้นตอน รวมถึงเรื่องของการร้องเรียน เพื่อทำความเห็นให้ชัดเจน และเป็นการปรับให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบรูปแบบการพิจารณาของ กรธ.ว่าจะดำเนินการอย่างไร 

เมื่อถามถึงข้อเสนอการปรับปรุงพรรคการเมืองที่มาจากหลายฝ่ายจะมีแนวทางปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมืองอย่างไร นายประวิช กล่าวว่า ข้อเสนอนั้นมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกคนก็อยากเห็นพรรคการเมืองเป็นสถาบัน มีอุดมการณ์ และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันคิดเมื่อถามถึงข้อเสนอของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ที่เสนอให้พรรคการเมืองงดหาเสียงนั้น นายประวิช กล่าวว่า ตนไม่ขอวิจารณ์ เพราะยังมีความคิดเห็นอีกหลายด้าน ทั้งที่เสนอไปยัง กรธ.และนำเสนอผ่านสื่อมวลชน

เมื่อถามถึงกระบวนการสรรหาเลขาธิการ กกต. นายประวิช กล่าวว่า อยู่ในกระบวนการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจ กกต.ไม่ก้าวก่าย เชื่อว่าน่าจะมีความชัดเจนภายในเดือน ต.ค.นี้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend