ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562.

ครม.โยกย้ายข้าราชการเด้ง! 10 อธิบดี เปลี่ยนตัวผู้ว่าหลายจังหวัด

118.7K 9.9K
ครม.โยกย้ายข้าราชการเด้ง! 10 อธิบดี เปลี่ยนตัวผู้ว่าหลายจังหวัด

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง "บิ๊กขรก.-บอร์ดบริหาร" กว่า50ตำแหน่ง ไฟเขียว10อธิบดี จากคลัง-สธ.และมท พร้อมโยกย้ายผู้ว่าฯ19จังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จำนวน 7 คน เนื่องจากกรรมการชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปีแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ดังนี้ 1. นายกิตติชัย วัฒนานิกร ประธานกรรมการ 2. นายชูกิจ ลิปิจำนงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สันติกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นายพินิติ รตะนานุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายพีรเดช ทองอำไพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6. นายมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7. นายเรืองศักดิ์ ทรงสถาพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จากบัญชีรายชื่อที่ผู้ปกครองนักเรียนเสนอ แทน รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ ที่ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป และให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

อนุมัติ แต่งตั้ง "รองผอ.สำนักงบประมาณ"คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ทดแทนในตำแหน่งที่จะว่างจากกรณีข้าราชการเกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ราย ดังนี้1.นางสาวจิราภรณ์ ตันติวงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง)2.นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง)3.นางพนิดา ไพศาลยกิจ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง)4.นายภาณุ จันทร์เจียวใช้ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง)

อนุมัติแต่งตั้ง "ขรก.บริหารระดับสูง ก.คลัง"คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอโอนและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย ดังนี้1.โอน นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง2.โอน นายพชร อนันตศิลป์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง3.ย้าย นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง4.โอน นายลวรณ แสงสนิท ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง5.โอน นายจำเริญ โพธิยอด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ) กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง

แต่งตั้ง "ขรก.พลเรือนสามัญ "กต."คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งนางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง สืบแทน นายอภิชาติ ชินวรรโณ

อนุมัติแต่งตั้ง "ขรก.บริหาร ระดับสูง "มท." 19 ราย - ต่อเวลา "ฉัตรชัย พรหมเลิศ" อ.ปภ.คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้1.แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 19 ราย ได้แก่1) นายประทีป กีรติเรขา รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมที่ดิน2) นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง3) นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดตรัง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง4) นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง5) นายกาศพล แก้วประพาฬ ที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง6) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ (วิศวกรสำรวจระดับทรงคุณวุฒิ) กรมที่ดิน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง7) นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวง8) นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดระยอง สำนักงานปลัดกระทรวง9) นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวง10) นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานปลัดกระทรวง11) นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสกลนคร สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวง12) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวง13) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดกระทรวง14) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสระแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง15) นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง16) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง17) นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง18) นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวง19) นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานปลัดกระทรวง

2.ต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2) นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

อนุมัติแต่งตั้ง "ขรก.ประเภทบริหารระดับสูง "สธ."คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 9 ราย ดังนี้1.นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2.นายเจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค3.นาวาอากาศตรี บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิต4.นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง5.นายธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์6. นายสุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์7.นายสุเทพ วัชรปิยานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก8.นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา9.นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

อนุมัติ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ "สธ."คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

อนุมัติ แต่งตั้ง "ขรก. ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการวิจัย (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นางยศวดี อึ้งวิเชียร ที่ปรึกษาด้านการวิจัย (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการวิจัย (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

อนุมัติ แต่งตั้ง "ออท.ภูฏานประจำประเทศไทย"คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลราชอาณาจักรภูฏานมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายเชวัง โชเฟล ดอร์จี (Mr. Tshewang Chophel Dorji) ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย สืบแทน นายเกซัง วังดี (Mr. Kesang Wangdi) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

อนุมัติ แต่งตั้ง "ออท.กาตาร์" ประจำประเทศไทย "กต."เสนอ)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลรัฐกาตาร์มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง เชค ญัสซิม บิน อับดุลเราะฮ์มาน บิน มุฮัมมัด อาลอับดุลเราะฮ์มาน อาลษานี (His Excellency Sheikh Jassim Bin Abdulrahman Bin Mohammed Alabdulrahman Al-Thani) ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทย สืบแทน นายญะบัร อะลี เอช. เอ. อัดเดาซะรีย์ (Mr. Jabor Ali H. A. Al-Dosari) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

อนุมัติ แต่งตั้ง "ออท.นามิเบีย" ประจำประเทศไทยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐนามิเบียมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นางแอนน์ นามาเกา มูเตโล (Ms. Anne Namakau Mutelo) ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐบาลสาธารณรัฐนามิเบียประจำประเทศไทย โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สืบแทน นายเกบฮาร์ด เบนยามิน คันดันเกา (Mr. Gebhard Benjamin Kandanga) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV