ไขปม "พาสปอร์ตหญิงไก่"

ตกเป็นประเด็นทอล์ก ออฟ เดอะทาวน์รายวัน สำหรับ "หญิงไก่" หรือวันทนีย์ หยกวิรยะกุล ไฮโซผู้มีประวัติซับซ้อน ล่าสุดมีข่าวฮือฮาออกมาว่า เธอถือหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต 2 เล่ม คือ "พาสปอร์ตบุคคลธรรมดา สีแดงเลือดหมู" และ "พาสปอร์ตข้าราชการ-สีน้ำเงินเข้ม"

เกิดคำถามทันที "หญิงไก่" ได้พาสปอร์ตข้าราชการมายังไง? กฎเกณฑ์การได้พาสปอร์ตเป็นอย่างไร?
ล่าสุด "ดอน ปรมัตถ์วินัย" รมว.กต. เปิดเผยว่า พาสปอร์ตของ "หญิงไก่" กรมการกงสุลได้ออกให้ตามคำขอของสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2557 ในฐานะคณะทำงานของเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งหนังสือเดินทางดังกล่าวได้หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้มีรายงานว่า "หญิงไก่" ได้เป็นคณะทำงานของเลขานุการนายสันติ พร้อมพัฒน์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
สำหรับ "พาสปอร์ต" หรือ หนังสือเดินทางของประเทศไทยในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
1. หนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีแดงเลือดหมู) ออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป มีอายุไม่เกิน 5 ปี
2. หนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) มีอายุไม่เกิน 5 ปี มีขึ้นเฉพาะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ สมาชิกรัฐสภาซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ และบุคคลอื่นใดที่เดินทางเพื่อทำประโยชน์แก่ทางราชการตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุมัติ โดยผู้ถือต้องใช้ในราชการเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการเดินทางส่วนตัว
3. หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) มีอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่สามารถต่ออายุเพิ่มได้ มีข้อกำหนดออกให้เฉพาะบุคคลดังต่อไปนี้1. พระบรมวงศ์และพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2. พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและคู่สมรส3. พระราชวงศ์และบุคคลสำคัญที่ราชเลขาธิการขอไปเป็นกรณีพิเศษ4. ประธานองคมนตรี และองคมนตรี5. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี6. ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา7. ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และประธานศาลอุทธรณ์8. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด9. อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ10. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ11. ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ ณ ส่วนราชการในต่างประเทศ คู่สมรส และบุตรในประเทศที่ประจำอยู่หรือทำการศึกษาอยู่ในประเทศอื่น แต่บุตรจะต้องอายุไม่เกิน25 ปี12. คู่สมรสที่ร่วมเดินทางไปกับบุคคลดังกล่าวในข้อ 3.2-3.813. บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศหรือภายใต้สถานการณ์พิเศษที่มีความจำเป็น หรือเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศไทย

ไขปม  "พาสปอร์ตหญิงไก่"


4.หนังสือเดินทางชั่วคราว (หน้าปกสีเขียว) เป็นพาสปอร์ตที่ออกให้สำหรับพระภิกษุและสามเณรที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศตามระเบียบมหาเถรสมาคม และออกให้ชาวมุสลิมที่เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ มีอายุ 2 ปีเท่านั้น
นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 ประเภทพิเศษ คือ 1. หนังสือเดินทางพระ ออกให้สำหรับพระภิกษุและสามเณรที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศตามนัยระเบียบมหาเถรสมาคม และ2.หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ ออกให้ชาวมุสลิม โดยหนังสือเดินทางประเภทนี้จะมีอายุ 2 ปีเท่านั้น
"พาสปอร์ต" เป็นหนังสือเดินทางที่ออกให้เฉพาะประชาชนไทย ภายใต้การดูแลของกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งการจัดทำหนังสือเดินทางในประเทศไทย จะออกโดยสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพฯ ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ ปิ่นเกล้า บางนา ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ (กระทรวงแรงงาน) ศูนย์ราชการอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร B) และต่างจังหวัดทั้ง 14 สาขา ได้แก่ เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา ยะลา พิษณูโลก นครสวรรค์ อุดรธานี ภูเก็ต จันทบุรี เชียงราย และพัทยา
ขณะที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลไทย รวมทั้งสิ้นประมาณ 93 แห่งใน 70 กว่าประเทศทั่วโลก ก็สามารถให้บริการจัดทำพาสปอร์ตสำหรับประชาชนไทยทั่วไปได้ นอกจากนี้ ยังมีการออกหน่วยงานเคลื่อนที่ให้บริการรับคำร้องและจัดทำพาสปอร์ตให้กับประชาชนไทยนอกพื้นที่อีกด้วย
สำหรับหน้าตาของปกพาสปอร์ตที่ใช้กันอยู่รุ่นปัจจุบัน แต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันไป ซึ่งบรรทัดบนสุดที่จัดอยู่ตรงกลางเล่มของพาสปอร์ตได้ระบุประเภทของพาสปอร์ตนั้นๆ และบรรทัดถัดมาเขียนว่า "ประเทศไทย" ส่วนตรงกลางของเล่มพาสปอร์ตเป็นภาพ "ตราครุฑ" และคำว่า "THAILAND PASSPORT" (อยู่ต่างบรรทัดกัน) อยู่ใต้ตราครุฑ ด้านล่างสุดจะเป็นสัญลักษณ์ของหนังสือเดินทางที่มีข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric Passport) อักษรและสัญลักษณ์ที่หน้าปกเป็นสีทอง โดยหนังสือเดินทางไทยมีขนาดกว้าง 8.5 เซนติเมตร ยาว 12.5 เซนติเมตร มีจำนวนหน้าทั้งหมด 50 หน้า