"ขนส่งทางบก" ขยายอายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล

กรมการขนส่งทางบก ขยายอายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ชนิดชั่วคราว จากเดิมมีอายุเพียง 1 ปี เพิ่มเป็น 2 ปี พร้อมปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้อง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายสนิท พรหมวงษ์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศให้ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถสามล้อส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ชนิดชั่วคราว ที่ออกให้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 58 สามารถมีอายุการใช้งานได้ 2 ปี และอำนวยความสะดวกเพิ่มให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด 1 ปี โดยสามารถขอเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (อายุ 5 ปี) ได้ตั้งแต่ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวครบ 1 ปี จนถึง 2 ปีเต็ม ในอัตราค่าธรรมเนียมเดิมคือ 100 บาท ซึ่งจะช่วยเพิ่มประโยชน์และขยายโอกาสให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเวลาในการดำเนินการขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตมากขึ้น
กระทรวงคมนาคมจึงได้ประกาศกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดชั่วคราวตามอายุใบอนุญาตที่ขยายให้ก่อนหน้านี้ ประกอบด้วย
-ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวปรับ จากเดิมมีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียม 100 บาท เป็นมีอายุ 2 ปี ค่าธรรมเนียม 200 บาท
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว จากเดิมมีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียม 50 บาท เป็นมีอายุ 2 ปี ค่าธรรมเนียม 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว จากเดิมมีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียม 50 บาท เป็นมีอายุ 2 ปี ค่าธรรมเนียม 100 บาท

"ขนส่งทางบก" ขยายอายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล