ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรก

1.81K 0

พิษณุโลก - องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อ.เมืองพิษณุโลก เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ในหลักสูตร 1 ปี โรงเรียนร่มสมอวิทยา โดยมีผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงในตำบลสมอแข ทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ที่มีอายุระหว่าง 55 ปีขึ้นไป จำนวนกว่า 100 คน เรียนรุ่นแรก

วันที่ 11 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมพวงคิด องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อ.เมืองพิษณุโลก นางทองม้วน พันธุรี นายก อบต.สมอแข ได้ทำการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสมอแข โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนร่มสมอวิทยา หลักสูตรระยะเวลา 1 ปี มีผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงในตำบลสมอแข ทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ที่มีอายุระหว่าง 55 ปีขึ้นไป จำนวนกว่า 100 คน ให้ความสนใจเดินทางมาสมัครเข้ามาเรียน ซึ่ง อบต.สมอแข ได้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ ให้มีความสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 2564) และปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ เพื่อให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าต่อสังคม ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นางทองม้วน พันธุรี นายก อบต.สมอแข กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสมอแข เกิดขึ้นจากความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากแนวโน้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของตำบลสมอแข ที่เริ่มปรากฏขึ้นในชุมชน จำนวนผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ การถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง จึงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว เริ่มส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองและผู้สูงอายุด้วยกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มการพัฒนาทักษะ การศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ ก่อประโยชน์ด้านสุขภาพ ทำให้สุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยงเจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น พบปะพูดคุยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้เหมาะสมตามวัย โดยมีวิทยากรจิตอาสา ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ และปราชญ์ชาวบ้าน มาถ่ายทอดให้ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้สูงอายุในชุมชนตามวิสัยทัศน์ เรียนรู้อย่างมีคุณค่า สูงวัยอย่างสง่าสุขภาพดี วิถีพอเพียง ถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนแบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้ 1.กลุ่มวิชาพื้นฐาน 2.กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไป 3.กลุ่มวิชาตามอัธยาศัย โดยจะทำการเรียนการสอนรุ่นละ 20 วัน วันละ 6 ชั่วโมง ทำการเรียนการสอนทุกวันศุกร์ โดยจะเริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน ส่วนภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม โดยผู้สูงอายุที่เรียนจบหลักสูตรจากโรงเรียนร่มสมอวิทยาไปแล้ว จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เกิดจิตอาสารุ่นใหม่ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวตำบลสมอแขต่อไป.

ด้านนางสายัญ นพคุณ อายุ 70 ปี ผู้สูงอายุ หมู่ 3 บ้านดงประโดก ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก กล่าวว่า ดีใจที่ได้มีโรงเรียนของผู้สูงอายุ ของตำบล ซึ่งตนเองได้มาสมัครเป็นรุ่นแรก ของโรงเรียนรู้สึกดีมาก ที่จะสามารถพัฒนาความคิด พัฒนาจิตใจ ซึ่งอยู่บ้านจะได้ไม่เหงา เนื่องจากลูกหลานที่บ้านออกไปทำงานกันหมด ซึ่งการมาโรงเรียน ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดของผู้สูงอายุร่วมกันอีกด้วย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend