ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"มท." หว่านเงิน 14,917 ล้านบาท ให้หมู่บ้านละ 2 แสน หวังกระตุ้นโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน

6.84K 1.45K
มท. หว่านเงิน 14,917 ล้านบาท ให้หมู่บ้านละ 2 แสน หวังกระตุ้นโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน

6พ.ค.59 - ที่กระทรวงมหาดไทย นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าว่า กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการขับเคลื่อนโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หรือ คปช. โดยเป็นงบประมาณหมู่บ้านละไม่เกิน 2แสนบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5เมษายน2559ที่ได้มอบหมายกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการฯนั้น ขณะนี้มีความคืบหน้าการดำเนินโครง ทางกรมการปกครองได้โอนจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการฯให้จังหวัด ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการเรียบร้อยแล้ว รวมงบประมาณจำนวน14,917,600,000บาท และเพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามโครงการฯ ให้จังหวัดอำเภอถือปฏิบัติเพิ่มเติมนำไปชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนี้

1.การดำเนินโครงการมุ่งเน้นให้หมู่บ้านดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกหลักรับผิดชอบดำเนินการ ในหมู่บ้าน โดยให้มีอิสระในการทำงาน มีการบริหารโครงการตามมติประชาคมหมู่บ้าน เน้นให้หมู่บ้านดำเนินการด้วยตนเองตามแนวทางเสนอโดยประชาชน ทำโดยประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชน.

2.ให้จังหวัด อำเภอ และหมู่บ้าน โดยกรรมการหมู่บ้านซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ ถือปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเสนอโครงการ ที่ทุกหมู่บ้านจะต้องจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยในส่วนของราชการขอให้เน้นบทบาทการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมพัฒนาพื้นที่ของตนเองด้วยความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อให้การคัดเลือกโครงการเกิดจากความต้องการของคนในหมู่บ้านซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่มีลักษณะ ดังนี้1)การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2)การส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิตและการมีงานทำของประชาชน

3)การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน

4)การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

5)การพัฒนาแหล่งน้ำ

6)การซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน

7)โครงการที่เคยเสนอตามโครงการตำบลละ5ล้านบาทแต่ไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากหมดวงเงินและไม่เป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นการก่อสร้าง

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่หมู่บ้านได้มีการประชุมประชาคมเพื่อเสนอโครงการตามขั้นตอนแล้วก็จะเสนอโครงการให้อำเภอ โดยคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ร่วมกับหน่วยงานทหารในพื้นที่จะประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติโครงการ ก่อนเสนอจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่1 18ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

กระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้จังหวัด และอำเภอให้คำแนะนำช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและรวดเร็ว รวมทั้งขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี ช่างโยธาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ความรู้ด้านวิชาการ หรือการตรวจงานตามที่ได้รับร้องขอ เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านสามารถดำเนินงานตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการอย่างใกล้ชิดต่อไป โฆษก มท. กล่าว


เรื่องโดย วัฒนา ค้ำชู | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend