ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คำต่อคำ "มหิดล"แถลงปม"ดลฤดีเบี้ยวทุน" เคลียร์-ไม่เคลียร์?

2.07K 291
คำต่อคำ มหิดลแถลงปมดลฤดีเบี้ยวทุน เคลียร์-ไม่เคลียร์?

ม.มหิดล แถลงยืนยันติดตามทวงหนี้คืนจากอาจารย์สาวดลฤดี ยืนยันพยายามช่วยเหลือผู้ค้ำประกันอย่างเต็มความสามารถ เตรียมฟ้องล้มละลายอาจารย์เบี้ยวทุน เร่งดำเนินคดี ก่อน 14 ก.พ. กันหมดอายุความ

กรณีทันตแพทย์ลาศึกษาปริญญาโท-เอก แล้วไม่กลับมาชดใช้ทุน 

ก่อนอื่นมหาวิทยาลัยมหิดลขอขอบคุณผู้สื่อข่าวหลายสำนักที่ให้ความสนใจต่อข่าวที่ปรากฎ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสื่อสารกันในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกรณี อดีตทันตแพทย์รายหนึ่งซึ่งเคยปฏิบัติงานที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขอลาศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วต่อมาได้กระทำผิดสัญญาไม่ยอมชดใช้ทุนเบี้ยปรับ ทำให้เป็นภาระแก่ผู้ค้ำประกันต้องชดใช้เงินทุนและเบี้ยปรับแทน มหาวิทยาลัยมหิดลได้ติดตามข่าวนี้มาโดยตลอด จึงอยากชี้แจงและทำความเข้าใจที่ชัดเจนตามลำดับต่อไปนี้ 

ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้อกมาชี้แจงในกรณีดังกล่าวว่าทุนที่อดีตทันตแพทย์ได้รับดังกล่าวนั้นเป็นทุนที่ทาง สกอ. ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น ที่ต้องการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศรวม 16 สาขา ซึ่งตามสัญญาจะต้องกลับมาชดใช้ทุน โดยต้องกลับมารับราชการในส่วนราชการตามกำหนดให้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของระยะเวลาที่ได้รับทุนรัฐบาล แต่เมื่อไม่กลับมาชดใช้ทุน ทางมหาวิทยาลัมหิดลโดยได้รับมอบอำนาจจาก สกอ. ให้ดำเนินการติดตาม ก็ได้พยายามติดตามและทวงถามตามขั้นตอนมาโดยตลอด การดำเนินการในส่วนการเรียกให้ชดใช้ทุนนั้น เป็นการดำเนินการตามที่ สกอ.ได้มอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยมหิดลลงนามในสัญญาผูกพันและชดใช้ทุน และติดตามเรียกให้ชดใช้เงินทุน 

ขั้นตอนแรกคือ การเรียกให้ชดใช้เงินจากผู้ผิดสัญญา และผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้เนื่องจากการค้ำประกันในสัญญาดังกล่าวยังคงเป็นไปตามหลักการเดิม คือ ผู้ทำสัญญาและผู้ค้ำประกันรับผิดร่วมกันในฐานะลูกหนี้ร่วม มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้มีหนังสือแจ้งให้อดีตทันตแพทย์และผู้ค้ำประกันทุกคนนำเงินจำนวนที่ต้องรับผิดชอบตามสัญญามาชดใช้ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติเป็นปกติเป็นการทั่วไป และปรากฎว่าทั้งอดีตทันตแพทย์และผู้ค้ำประกันทุกราย มิได้มาชดใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยมหิดลจึงต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป คือ ขั้นตอนการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพื่อใช้สิทธเรียกให้อดีตทันตแพทย์ และผู้ค้ำประกันแต่ละรายมาชดใช้ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สกอ. จึงได้นำคดีฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้อดีตทันแพทย์และผู้ค้ำประกันชดใช้เงินให้แก่ทางราชการโดยให้อดีตทันตแพทย์และผู้ค้ำประกันตามสัญญาทุนรัฐบาลฯ ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินให้แก่ สกอ. เจ้าของทุน 196,637.49 บาท กับอีก 666,131.73 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด ให้อดีตทันตแพทย์และผู้ค้ำประกันรับผิดชดใช้เงินตามฟ้อง และเมื่อคดีถึงที่สุดมหาวิทยาละยมหิดลได้มีหนังสือแจ้งให้อดีตทันตแพทย์และผู้ค้ำประกันนำเงินมาชำระตามคำพิพากษา แต่อดีตทันตแพทย์มิได้นำเงินมาชำระ ส่วนผู้ค้ำประกันก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงหารือการผ่อนผันต่อไป 

ภายหลังศาลมีคำพิพากษา ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการติดตามอดีตทันตแพทย์และผู้ผู้ค้ำประกันทั้ง 4 ราย นำเงินมาชำระตามคำพิพากษา โดยการส้งหนังสือไปยังอดีตแพทย์ที่อยู่ต่างประเทศตามขั้นตอนการติดตามทวงหนี้ ในส่วนของผู้ค้ำประกันทั้ง 4 ราย มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีโอกาศพูดคุยและหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการชำระหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งในขั้นตอนมหาวิทยาลัยก็ได้ชีแจงและทำความเข้าใจกับผุ้ค้ำประกันแล้วว่า ความรับผิดชอบตามคำพิพากษาที่ต้องชดใช้ระหว่างอดีตทันตแพทย์และผู้ค้ำประกันนั้นเสมอกันตามคำพิพากษาของศาลปกครอง ระบะบุว่า ร่วมกันหรือแทนกัน ซึ่งผู้ค้ำประกันทุกรายเข้าในถึงสถานะดังกล่าว และยังขอความเห็นใจว่าผู้ประกันแต่ละรายงานมีเจตนาดีต่ออดีตทันตแพทย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลก็เข้าใจดีและจากการหารือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นผลให้ผู้ค้ำประกันทั้ง 4 ราย ได้ยื่นคำร้องขอผ้อนผันการชำระหนี้ผ่านมหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้เสนอความเห็นสนับสนุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาผ้อนผัน (โดยเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นผู้พิจารณาให้ทุน) โดยการจัดทำหนังสือเสนออธิการบดีลงนามถึงหน่วยงานเหล่านั้น ซึ่งผู้ค้ำประกันได้ขออ้างอิงเลขหนังสือดังกล่าวเข้าติดตามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้มีโอกาสในการชี้แจงเพิ่มเติม เป็นผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยตามความเห็นของมหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติให้ผู้ค้ำประกันทั้ง 4 ราย ได้รับการลดหย่อนภาระหนี้และผ่อนชำระหนี้ได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 

มหาวทัยาลัยมหิดล ขอเรียนว่า มหาวิทยาลัยเคารพต่อการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อกรณีนี้ และขอเรียนว่า 

(1.)สำหรับคำถามว่า เพราะเหตุใดมหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้อดีตทันตแพทย์รายนี้ลาออกจากราชการ การขอลาออกจากราชการกับการชดใช้ทุน เป็นคนละกรณีกัน เพราะการให้ข้าราชการขอลาออกและยังต้องชดใช้ทุนไม่เป็นเหตุยับยั้งการลาออก ตามระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 

(2.)ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นมา ผู้ค้ำประกันได้นำเงินมาชดใช้เสร็จสิ้นทุกคนแล้วสำหรับยอดชดเชยใช้ที่ได้รับการผ่อนผันจาก สกอ.ถือว่าผู้ค้ำประกันทุกรายได้พ้นความรับผิดชอบทั้งหมดทั้งสิ้นแล้ว 

(3.)สำหรับกรณีการสอบถามถึงการติดตามบังคับทรัพทย์สินของอดีตทันตแพทย์รายนี้ ณ ต่างประเทศ ขอนำเรียนว่าการดำเนินการในเรื่องนี้เป็นการดำเนินการในคดีแพ่ง และมีมูลกรณีเกิดขึ้นในประเทศไทย บรรดาเจ้าหนี้จึงไม่สามารถติดตามคดีนอกอาณาจักรได้ สำหรับในการตรวจสอบและขอความร่วมมือจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จะตรวจสอบได้ก็ต่อเมื่อมีการดำเนินคดีให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายและเรื่องนี้อยู่ระหว่างหารือกับ สกอ. 

ทั้งนี้กรณีดังกล่าวจะเป็นกรณีศึกษาสำหรับการให้ทุนศึกษาต่างประเทศต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend