สั่งด่วน 12 จังหวัด แก้หมอกควัน

กระทรวงมหาดไทย สั่ง 12 จังหวัดภาคใต้ เร่งแก้ปัญหาหมอกควัน โดยการนำรถฉีดพ่นน้ำช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดกับประชาชน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กฤษฎา บุญราช มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 12 จังหวัด ในพื้นที่ภาคใต้แจ้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ชุมชน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมให้เร่งประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษา เพื่อแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด พิจารณาประกาศหยุดเรียน หากคุณภาพอากาศในระดับที่สูงกว่า 350 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พร้อมกำชับให้ทุกจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบ เร่งระดมสรรพกำลังในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่