สตง.จี้ทบทวนงบ สสส.

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ย้ำผลการตรวจสอบงบ สสส.พบการใช้งบหลายรายการไม่โปร่งใส ขัดวัตถุประสงค์ จึงเสนอนายกฯ ทบทวนการจัดสรรภาษีบาป ให้ สสส.ใหม่ ด้วยการตั้งเป็นงบปกติ

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส บอกว่า สตง.ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ใน 2 ประเด็น คือ การตรวจสอบทางบัญชีการเงิน และการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการใช้งบประมาณ พบว่า ที่ผ่านมามีการอนุมัติงบในโครงการที่เอื้อประโยชน์ ขาดหลักธรรมาภิบาล และไม่โปร่งใสให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายคนที่ไปจัดตั้งมูลนิธิมาเสนอโครงการเพื่อรับงบประมาณ

ซึ่ง สตง.เห็นว่าการพิจารณาช่วยเหลือใครจะต้องรอบคอบ เพราะเงินของสสส.มาจากภาษีบาป ซึ่งเป็นเงินของแผ่นดิน

นอกจากนี้จากการตรวจสอบการใช้งบในปี 2556-57 ปี 2558 พบว่ามีการใช้งบหมิ่นแหม่ต่อการตีความที่จะขัดกับการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การจัดโครงการสวดมนต์ข้ามปีที่ใช้งบกว่า 33 ล้านบาท ซึ่งมีงบโฆษณาประชาสัมพันธ์กว่า 23 ล้านบาท ผู้ว่า สตง.บอกว่าหลังตรวจสอบพบ สตง.ก็มีหนังสือแจ้งให้ประธาน สสส.และผู้จัด สสส.ทบทวนปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน

นอกจากนี้สตง.ยังพบว่าในปี 2556 สสส.ได้จัดสรรงบให้กับมูลนิธิหนึ่ง 1 ล้านบาท นำไปใช้ในโครงการปฏิทินอุดมคติและความหวังเพื่อสร้างสรรค์สู่คุณภาพชีวิตและสุขภาวะใหม่ ซึ่งในสัญญาแนบท้ายระหว่าง สสส.กับมูลนิธิกำหนดว่ามูลนิธิต้องไม่ไปรับงบสนับสนุนใดๆ จากผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาสูบ แต่ปรากฎว่ามูลนิธิแห่งนี้กลับไปรับเงินจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีก 60,000 บาท

เมื่อรัฐบาลนี้เข้ามา สตง.มีหนังสือถึงนายก ให้ทบทวนการนำเงินจากภาษีบาปที่จัดเก็บจากภาษีเหล้า-บุหรี่ให้กับสสส.ใหม่ โดยสตง.เห็นว่าควรตั้งงบเป็นงบประมาณปกติและมีกลไกป้องกันการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองและฝ่ายอื่นๆ เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน