แนะชาวประมง รับเงินช่วยเหลือ

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย หรือ ศปมผ.ได้ประกาศ ให้ชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ จากการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการได้รับเงินช่วยเหลือ ทางเว็บไซต์ของกรมประมง และยื่นหลักฐาน ได้ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำพื้นที่ หรือ ศูนย์ PIPO) ในจังหวัดที่จดทะเบียนเรือ และใบอาชญาบัตรที่ท่านไปลงทะเบียนไว้

โดยหลักหลักฐาน ที่ต้องนำไปแสดง ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา, ทะเบียนเรือ และใบอนุญาตใช้เรือ พร้อมสำเนา, ใบอาชญาบัตรตัวจริง พร้อมสำเนา, สัญญาจ้างงาน, ใบเสร็จค่าจอดเรือ เพื่อที่ทาง ศปมผ. จะได้จ่ายเงินช่วยเหลือต่อไป