"ปราโมทย์" แนะตั้งองค์กรน้ำระดับชาติ

อดีตประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน้ำ สภาปฎิรูปแห่งชาติ(สปช.) นายปราโมทย์ ไม้กลัด บอกว่าจากกรณีที่หลายหน่วยงานและนักวิชาการคาดการณ์ว่าในช่วง 6 เดือนของปี 2559 จะเกิดปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำนั้นเห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จะต้องวางระบบการบริหารจัดการน้ำภายใต้ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของระบบนิเวศน์ของลุ่มน้ำและชุมชนแต่ละพื้นที่ โดยคำนึงถึงสภาพสังคมของแต่ละพื้นที่และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน