"สปส." ทุ่ม 4.5 พันล้าน เพิ่มสิทธิประโยชน์

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล รักษาการรองปลัดกระทรวงแรงงาน(รง.) บอกว่าพ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ที่จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 20 ต.ค. 2558 ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ ให้แก่ผู้ประกันตนมากขึ้น ทั้งในกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์ ชราภาพ และเสียชีวิต คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในทุกสิทธิประโยชน์รวมปีละประมาณ 4,500 ล้านบาท ซึ่งสปส.ได้เตรียมแนวทางหาเงินมาเติมใส่กองทุน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อกองทุนในระยะยาว ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสปส.ใช้เงินกองทุนเพื่อจ่ายเงินสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาท