ความผิดโพสต์รูปเหล้า - เบียร์อยู่ที่เจตนา

นายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม บอกว่า การกระทำความผิดตามพ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นั้น จะต้องมีความผิดครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนด และต้องมีเจตนาชักจูงให้ผู้อื่นดื่มไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หากภาพที่โพสต์บังเอิญติดฉลากเครื่องดื่มเเอลกฮอล์ลงไปด้วย ถ้าไม่ได้มีเจตนาการชักจูงผู้อื่นให้ดื่มก็ไม่เป็นความผิด เพราะมาตรา 59 ระบุว่า บุคคลจะต้องได้รับผิดทางอาญาเมื่อได้กระทำโดยเจตนา เว้นเเต่กระทำโดยประมาทเเละกฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิด