ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

ครม.แต่งตั้ง ขรก. "พาณิชย์-เกษตร-อุตฯ" ครั้งใหญ่ 28 ตำแหน่ง

3.00K 323

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีการโยกย้ายข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ เกษตร อุตสาหกรรม ครั้งใหญ่รวม 28 ตำแหน่ง

พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บอกว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งโยกย้าย นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ มีการแต่งตั้งโยกย้าย 10 ตำแหน่ง คือ นางนันทวลัลย์ ศกุนตนาค จากอธิบดีกรมส่งเสริมากรค้าระหว่างประเทศ ไปเป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นางมาลี โชคล้ำเลิศจากอธิบดดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร จากอธิบดีกรมการค้าภายใน ไปเป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก นางสาววิบูลลักษ์ ร่วมรักษ์ จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ไปเป็น อธิบดีกรมการค้าภายใน นางสาวศิรินารถ ใจมั่น จากรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นางสาวอรุณี พูลแก้ว จากรองอธิบดีกรมเจรจาฯเป็นผู้ตรวจราชการ นายสมชาติ สร้องทอง จากผู้ตรวจราชการ เป็นรองปลัดกระทรวง นางสาวบรรจงจิต อังศุสิงห์ จากรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้ตรวจราชการ นายวิชัย โภชนกิจ จากรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้ตรวจราชการ นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ จากรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นผู้ตรวจราชการ

ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการแต่งตั้งโยกย้ายทั้งหมด 14 ตำแหน่ง โดยมีตำแหน่งที่สำคัญดังนี้ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นรองปลัด นายศักดิ์ชัย ศรีบุญชื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นรองปลัด นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นรองปลัด นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัด เป็นอธิบดีกรมประมง นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัด เป็น อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม นายสมปอง อินทอง รองปลัด เป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นอธิบดีกรมการข้าว นายเลอศักดิ์ ลิ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน ผู้ตรวจราชการ เป็นเลขาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรนายสุรเดช เดียวกระกูล ผู้ตรวจราชการ เป็นอธิบดีกรมพัฒนที่ดิน

ด้านกระทรวงอุตสาหกรรม แต่งตั้งข้าราชการระดับสูง 4 ตำแห่ง โดยตั้งนายสมชาย หาญหิรัญ รองปลัด เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง ผู้ตรวจราชการ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เด้งนายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นรองปลัด ตั้งนายศักดิ์ดา พันธ์กล้า ผู้ตรวจราชการ เป็นรองปลัด


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend