ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

กมธ.ยกร่างฯ ให้ปลัดกระทรวงรักษาการรัฐมนตรี เมื่อ ครม.เหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

887 639

นอกจากประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรีแล้ว กรรมาธิการยังได้ข้อสรุป หมวด ครม. โดยให้ปลัดกระทรวงรักษาการรัฐมนตรี ทำหน้าที่เมื่อครม.เหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง และปรับให้รัฐมนตรีต้องแสดงสำเนารายการภาษีย้อนหลัง 5 ปี

ที่ประชุมกรรมาธิการยังได้ข้อสรุป หมวด 4 ว่าด้วยคณะรัฐมนตรี โดยใน มาตรา 175 ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรี ต้องแสดงสำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ย้อนหลัง หลัง 5 ปี จากเดิมที่กำหนดให้แสดงย้อนหลัง 3 ปี และให้ยื่นต่อ ป.ป.ช. แทนของเดิมที่กำหนดให้ยื่นต่อวุฒิสภา

มาตรา 181 ให้สิทธินายกฯ ขอความไว้วางใจต่อการบริหารราชการแผ่นดินต่อทีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมได้ตัดวรรคท้ายที่มีสาระสำคัญ คือ ห้ามให้สภาฯ ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ เกินกว่าสมัยละ 1 ครั้ง ขณะที่มาตรา 182 ว่าด้วยการขอความไว้วางใจนายกฯ ผ่านการเสนอร่างพระราชบัญญัติ ที่ประชุมได้ตัดออกทั้งมาตรา

มาตรา 184 ว่าด้วยการกำหนดให้ปลัดกระทรวงทำหน้าที่รัฐมนตรีรักษาการปลัดกระทรวงนั้นๆ ทันที หลังจากที่รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งโดยการยุบสภา // ที่ประชุมได้ให้ปลัดกระทรวงทำหน้าที่รักษาราชการแทนรัฐมนตรี และได้เขียนบทบัญญัติให้รัฐมนตรีรักษาการลาออกจากตำแหน่งได้ (ครั้งแล้วเกิดวิกฤติกรณียิ่งลักษณ์ และรัฐมนตรี อ้างว่าไม่สามารถลาออกได้ จึงต้องมีการปลดเงื่อนไขนี้ )

มาตรา 193 ว่าด้วยหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องนำเข้าที่ประชุมรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ โดยปรับแก้ไขในส่วนของหนังสือสัญญาเกี่ยวกับเขตการค้าเสรี ให้เป็น หนังสือสัญญาเปิดเสรีการค้าหรือเปิดเสรีการลงทุนภายใต้กรอบองค์กาการค้าโลกหรือเกี่ยวกับการใช้หรือแบ่งสรรคผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ขณะที่วรรคท้าย ให้สิทธินายกฯ ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดประเภทหนังสือสัญญาที่ต้องเข้ารัฐสภา

มาตรา 193 ว่าด้วยบทกำหนดให้รัฐมนตรีฐานะผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน บทกฎหมาย และพระราชหัตถเลขา ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายและทางการเมือง ที่ประชุมได้ตัดในคำว่า ทางกฎหมายและทางการเมือง ออก และคงไว้เพียงหลักการความรับผิดชอบในฐานะผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend